Тема 2 За клиентите

Потребите на клиентите и нивната врска со производите не се исти во зависност од моделот. Размислете за потребите на генерациите X, Y, Z, итн., Кои ги проучуваат одделите за маркетинг и кои очигледно не се исти. Постои очигледна промена кон циркуларна економија кај помладите генерации, но тоа не е само генерациско прашање; станува збор и за значењето на нашата потрошувачка на ресурси и ова прашање се однесува на сите генерации.

Линеарна економија

Циркуларна економија

Клиентите купуваат

ПРОИЗВОД / УСЛУГА

Клиентите купуваат

УПОТРЕБА

Потреба од

СООДВЕТНА КОЛИЧИНА

Потреба од

ЗНАЧЕЊЕ – ЦЕЛ

ПОВЕЌЕ

е подобро

ПОМАЛКУ

може да биде и подобро

УПОТРЕБА на природата

Природата

 како РЕСУРС

ИНТЕГРАЦИЈА со природата

Природата

како НОСИТЕЛ