Тема 1 EMAS Награди

Студија на случај: Martin’s Brussels EU HotelБрисел, Белгија

Синџирот на хотели усвои системот за управување со животната средина (ЕМАS) во развој и глобална програма за одржливост наречена „Утрешниот ден има потреба од денешницата“. Клучните зборови на политиката на животната средина на хотелската групација се: акција, информации, обука и стимулации. Со широко промовирање на овие принципи и предлагање на неколку лесни чекори што треба да се следат, Martin Hotel се погрижи неговиот персонал, добавувачите и гостите да можат да работат заедно за да се минимизира еколошкиот отпечаток на хотелот.

Процесот кон добивање на сертификација за живтоната средина за ЕМS започна во 2010 година и ќе доведе до двојна сертификација за ЕМАS и ISO 14001 во 2012 година. Оваа двојна сертификација беше обновена во 2015 година, како и во 2018 година. Martin Hotels исто така беа наградени со наградата Еmas во 2017 година во категоријата голема компанија. Martin Hotels постигнаа значителни заштеди на трошоците и материјалите преку својата политика за купување (набавка на локални и еко-етикетирани производи, опрема за изнајмување) и управување со отпад (претпочитање производи за полнење, набавки на големо и донации или повторна употреба на мебел). Гаел Мурлон Беернарт, директор за одржливост на Martin Hotels, е горд на акциите на компанијата: Ние ја намаливме потрошувачката на енергија за 12%, додека сè уште ја зголемуваме зафатеноста за 7%. Освојувањето на наградата дава охрабрување за нашите вработени, кои се многу вклучени.”  

Example of Environmental Report