Тема 1 Што е одржлив туризам?

Одржливиот туризам може да опфати разни теми и разни репрезентации. Да се вратиме на дефиницијата за одржлив развој за подобро да разбереме што е или како треба да биде одржлив туризам.

Најчесто цитираната дефиниција доаѓа од Светската комисија на ООН за животна средина и развој (н.д.): “[…] одржлив развој е развој што ги задоволува потребите на сегашноста, без да се наруши можноста на идните генерации да ги задоволат сопствените потреби.”

Најчестото портретирање за одржливоста е следната:

2.2.1

Source: World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. .

За да се исполнат нашите сегашни потреби, треба да се најде рамнотежа помеѓу социјалниот и економскиот развој. За да не се загрози можноста на идните генерации да ги задоволуваат своите потреби, треба да се земат предвид аспектите на животната средина.

Според UNTWO (н.д.), одржливиот туризам може да се дефинира како „[…] Туризам кој ги зема предвид сегашните и идните економски, социјални и влијанија врз животната средина, решавајќи ги потребите на посетителите, индустријата, животната средина и заедниците домаќини.”.

  • Социјални цели се зајакнување, социјална кохезија, културен идентитет, итн.
  • Економските цели се раст, ефикасност, итн.
  • Целите на животната средина се интегритетот на екосистемите, носивоста, биодиверзитетот, итн.

Некои видови туризам можат да нагласат 1 (еден) од трите столба, на пример, екотуризмот столб на развој на животната средина, одговорен туризам оној за социјален развој.

Source: from World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.