Тема 1 Циркуларен туризам

Циркуларниот туризам е примена на пристапи на циркуларна економија во туристичкиот сектор со цел да се постигне одржлив туризам. Циркуларната економија има за цел да ја трансформира економијата да стане регенеративна, да ја минимизира употребата на ресурсите и да избегне отпад. Во својот пристап таа вклучува развој на економски столбови и столбови на животната средина на одржливоста. Доколку социјалниот развој не се земе како прва цел на циркуларната економија, потребата да се минимизира употребата на ресурсите и да се вклучи употребата на локални материјали, предизвикува социјален развој.

Употребата на моделот на циркуларна економија нуди ветувачка рамка за развој на одржливоста во туристичкиот сектор. Циркуларната економија е модел кој во моментов најмногу се применува во производствениот сектор со многу добри резултати во однос на подобрувањето на одржливоста. Неговите позитивни резултати може да се оценат преку влијанието на употребата на референтен производ (на пример, употреба на стаклено шише кое обично се враќа во споредба со употребата на стаклено шише кое се рециклира).

За циркуларниот туризам, каква е референцата за проценка на циркуларноста?

Во услужните сектори, производите не се користат како референтни, туку наместо тоа се проценува употребата на услуги, на пример, „една ноќ престој во хотел“ или „еднодневна екскурзија во град“.

Циркуларноста обично се оценува на ниво на услуга

  1. Хотел: За една ноќ пречек;
  2. Ресторан: Едно типично искуство на храна.

Всуштност, деловните субјекти имаат можност да ги проценат искористените ресурси и создадениот отпад за еден субјект за туристички услуги. Ова може да биде потешко за тур-операторите бидејќи тие треба добро да ја знаат циркуларноста на различните компоненти на нивните предложени тури.

Просечни влијанија од користењето услуги за сместување за 1 ноќ

Ова ќе се оцени со следење на користените ресурси (енергија, вода, храна, производи за чистење, друго снабдување и сл.) и создаден отпад за една година и нивно делење по бројот на ноќевања годишно. Во оваа анализа може да се додаде потребите за транспорт на хотелскиот персонал и добрата до хотелот или снабдувањето со мебел поделено со бројот на години наменат за употреба. Колку е поголем периметарот, толку е подобар прегледот и поголемите можности за иновации!

Просечно влијание на тура на активности

Ова ќе се процени на сличен начин, делејќи ги искористените ресурси и отпадот генериран по бројот на учесници.

Просечно влијание на едно патување

Ова може да го процени туристичкиот оператор доколку ги знае влијанијата на компонентите на патувањето. Влијанијата на авионските патувања, на пример, се доста познати бидејќи тур-операторите можат да им предложат на патниците да ги компензираат своите емисии на стакленички гасови (дури и ако на прво место е поважно да се избегнат емисиите отколку да се компензираат).

Циркуларноста не е грижа само за производителот на услуги, туку и за самиот турист. Тој е кој што одлучува како да патува и што да прави во дестинацијата. Како туристите ќе ги користат инфраструктурите? Можеме ли да влијаеме на неговото/нејзиното однесување, така што тој/таа да се однесува на поциркуларен начин? Големиот број на производители на услуги во туристичката индустрија (превоз, угостителство, сместување, екскурзии, итн.), ја поттикнуваат потребата од соработка меѓу нив за да се создаде глобална понуда за циркуларен туризам.