Тема 1 Процес на дизајнирање на бизнис модел

Дизајн на бизнис модел генерално се однесува на активноста на дизајнирање деловен модел на компанија. Тој е дел од процесот на развој на деловната активност и деловната стратегија и вклучува методи на дизајнирање. Можеме да ја потенцираме разликата помеѓу изработката на нов деловен модел кога нема ниту еден, како што често се случува со академско работење и високо-технолошко претприемништво и промена на постоечки деловен модел, како на пример кога компанија за мебел преминува од продажба на своите производи кон модел на лизинг.

Дизајн на бизнис модел кој се однесува на процесот на изработка на модел кога нема ништо и реконфигурација на деловниот модел за процесот на промена на постојниот деловен модел, исто така, нагласувајќи дека двата процеси не се исклучуваат меѓусебно, што значи дека реконфигурацијата може да вклучува чекори што се паралелни со нив на дизајнирање деловен модел. Како така, иновацијата на деловниот модел може да помогне во координирање на технолошките и организациските иновации и безбедните партнерски мрежи или можности што се потребни за успешно зачувување и искористување на вградената вредност во ресурсите.

Преиспитајќи ги трите димензии на вредноста; на пример, како се креира, испорачува и зафаќа вредноста, иновациите во деловниот модел овозможуваат похолистички пристап кога се обидува да ја усогласи логиката за создавање вредност на компанијата со принципите на кружноста.

Дизајнирањето на многу деловни модели обично следи сличен процес, и тоа: 

 • Кои информации ми требаат?
 • Кој е контекстот (индустрија, синџир на вредности, пазар)?
 • Кои се засегнатите страни?
 • Кој е мојот систем (вклучувајќи трендови, политики, алтернативи за иновации)?
 • Која е мојата лична и организациска визија и вредности?
 • Како да ги добијам информациите?
 • Кои методи да ги употребам?
 • Какво е учеството на засегнатите страни?
 • Кое се приоритетите?
 • Предлог на вредност
 • Конфигурација на вредност (создавање вредност)
 • Модел на приход (вредност на снимање)
 • Бидете свесни за хипотезите на кои се потпира вашиот модел
 • Одлучете во случај на супститути
 • Повторувајте го виртуелниот модел
 • Дискутирајте со засегнатите страни / експерти / клиенти и потенцијални партнери за соработка
 • Истражете дополнителни можности за иновации
 • Формулирајте го наративот кој убедливо ги поврзува елементите на моделот.
 • Тестирање со надворешните чинители
 • Проверка на минимален одржлив производ (MVP) кој ги исполнува критериумите за успех
 • Идентификување на предизвици и прашања
 • Проценете ги ризиците и можностите – подгответе се (еластичност)
 • Размислете за растот и за вашите следни и идни деловни модели
 • [Размислувајте за ова како на минимален одржлив производ MVP – производ или услуга што има само доволно карактеристики за тестирање со раните клиенти и да обезбеди повратна информација за идниот развој.]
 • Редовно оспорувајте ги вашите сопствени претпоставки и хипотези – дали тие сепак имаат смисла и дали ќе продолжат и во иднина?
 • Како може трајно да го подобрувате, развивате и надградувате вашиот бизнис и клучните засегнати страни?
 • Размислете за вашата „зона на удобност“: Дали сакате да се консолидирате (или пак сакате да продолжете да се предизвикувате)? Што е со вашиот тим и другите клучни чинители?
 • Кој е вашиот следен деловен модел? И, дали имате визија за вашиот иден бизнис модел?