Тема 1 Предности за трансформација на циркуларната економија

Циркуларната економија обезбедува различни економски придобивки:

 • Економски раст

Пресметките на McKinsey & Co. укажуваат дека во циркуларна економија се зголемува БДП, а со тоа и економскиот раст. Ова е очекуваниот резултат од комбинацијата на зголемен приход од нови кружни активности и поевтино производство со добивање поголема функционалност од материјали и други „инпути“. Ефектот на оваа разлика во инпутот и производството доведува до поголема проценка на трудот, со што се зголемуваат приходите и расходите по домаќинство. Ова резултира со поголем БДП.

 • Значителна заштеда на ресурси

Во теорија, циркуларната економија има потенцијал да доведе до заштеда на материјал и од над 70% кога ќе се спореди со екстракција на суровина во моделите на „вообичаени-деловни-активности“ (ВДА). Земајќи го предвид растот на светската популација и особено средната класа, вкупната побарувачка на материјали сепак ќе се зголеми, но со побавно темпо отколку без циркуларната економија. Ова доведува до помала вкупна материјална потреба во циркуларна економија отколку под ВДА, со потреба да се троши помалку и да се спречат поголеми депонии.

 • Раст на работеноста

Големото истражување на The Ellen MacArthur Foundation, SUN, и McKinsey за ефектите од транзицијата кон циркуларна економија врз вработувањето, заклучува дека вработувањето ќе расте кога ќе преминеме во циркуларна економија. Овие работни места ќе се создадат преку зголемување:

  • Во потрошувачката преку намалување на цените.
  • Во трудоинтензивни високо квалитетни практики за рециклирање и поправка.
  • На работни места во логистичкиот сектор со локално враќање на производите.
  • Во нови бизниси преку иновации, услужна економија и нови бизнис модели.
 • Стимулации за иновации

Циркуларната економија бара иновативни решенија засновани на нов начин на размислување. Размислувањето за циркуларни, а не за линеарни синџири на вредности има за цел оптимизација за целиот систем кој што што се однесува на дел од една организација, резултира со нови согледувања и интердисциплинарна соработка помеѓу дизајнерите, производителите и рециклирачите, како и одржливите иноватори.

 • Помали емисии

Следејќи ги принципите на циркуларна економија, емисиите на стакленички гасови може да се намалат:

  • Со повторна употреба, дематеријализација и модели на услуги, има помалку (загадувачки) материјали и производствени процеси потребни за да се обезбеди соодветна услуга и функционалност.
  • Енергетски ефикасни и нетоксични материјали, процесите на производство и рециклирањето се приоритети.
  • Системот користи обновлива енергија наместо фосилни горива.
  • Остатоците (вклучувајќи вода, гас или цврста форма) се сметаат за вредни и се апсорбираат што е можно повеќе за повторно да се искористат во процесот.
 • Продуктивност на земјиштето и здравјето на почвата

Примената на принципите на циркуларна економија врз земјоделскиот систем охрабрува повеќе да не се експлоатира земјиштето и екосистемите, туку да се осигура дека важните хранливи материи се враќаат во почвата. Отпадот се избегнува без да се жртвува продуктивноста на почвата. Како резултат, вредноста на земјиштето расте и системот е порамномерен и поотпорен. Во Европа, циркуларниот пристап на нашите системи за храна може да доведе до намалување на дури 80% од вештачкото ѓубриво. Ова ја враќа природната рамнотежа во почвата.

 • Помалку негативни несакани ефекти

Следејќи ги принципите на циркуларна економија, минимизирање на отпадот и емисиите и одвојување на производите до чисти остатоци, се управуваат со неодржливи надворешни влијанија, како што се употреба на земјиште, загадување на вода, воздух и почва, емисија на токсични материи и климатски промени.

Фондацијата Ellen MacArthur Foundation ги сумираше овие во 4 главни можности:

 • Нови можности за профит

Компаниите ќе ги намалат своите материјални трошоци и ќе развијат целосно нови пазари за да остварат профит. Овие нови можности за профит се должат на:

  • Повеќе можности за раст и продуктивност;
  • Уверување за континуитет во снабдувањето;
  • Создавање нови пазари;
  • Додадена вредност за потрошувачите; и
  • Оптимизација на потрошувачката на енергија и намалување на отпадот.
 • Поголема безбедност на снабдувањето и еластичност

Циркуларната економија гарантира дека компанијата користи помалку суровини и повеќе рециклирани материјали, а вредноста на овие суровини е максимизирана во текот на целиот животен век на производите. Ова ќе резултира во релативно помалку материјални трошоци од трошоците за работна сила, намалувајќи го влијанието на материјалните трошоци и достапноста на материјалот врз стабилноста на деловниот модел која ќе е намалена. Ова ја зголемува еластичноста на компанијата. Еластичен систем е поотпорен на ненадејни промени.

 • Побарувачка на нови услужни модели 
  • Во рамките на циркуларна економија, побарувачката за нови услуги расте. Ова создава нови можности за работа за вработените и претприемачите. Овие нови работни места и услуги главно се наоѓаат со:
  • Обратни логистички компании кои собираат, транспортираат, поправаат и прераспределуваат производи по употреба, за повторно да бидат воведени на пазарот.
  • Пазари и продажни платформи кои овозможуваат подолг век на траење и поголемо искористување на производите.
  • Експерти во областа на репроизводството и обновувањето на производите кои олеснуваат повторна употреба и поправка.
  • Претприемачите кои ги користат овие можности навремено, ќе имаат конкурентска предност пред заостанатите. За заостанатите, се применува концептот на креативно уништување, што значи дека ќе се појават нови деловни модели за сметка на постојните деловни модели.
 • Оптимизирани односи со клиенти

Циркуларната економија нуди нови бизнис модели и можности за врзување на клиентите. Преминувањето кон модели на услуги, лизингот и изнајмувањето се очекува да создаде долгорочна врска помеѓу клиентот и снабдувачот затоа што има повеќе контакти за време на траењето на производот. Доколку снабдувачот остане одговорен за испорачаниот производ, задоволството на клиентот и лојалноста на клиентот може да се појават преку добра комуникација и чести средни контакти и услуги за одржување, поправка.