Тема 1 Парадоксот на туризмот

Секоја година околу 8 милиони тони пластика завршуваат во нашите океани, и со тоа стануваме одговорни за смртта на до еден милион морски птици, 100.000 морски цицачи, морски желки и безброј риби. Со 80% од целикупниот туризам што се одвива во крајбрежните области, пластиката од овој сектор може да биде голем придонесувач за ова загадување. Внатрешниот и урбаниот туризам исто така може да придонесе за загадување на морињата со пластики, со огромно количество загадување на пластика што завршува во реките и се носи во океаните.

Загадувањето со пластика негативно влијае на визуелната привлечност на дестинациите. Производителите на годишни одмори бараат беспрекорни плажи, незагадена природа и културни места, додека за време на највисоката туристичка сезона, беше откриено дека морските отпадоци во медитеранскиот регион се зголемуваат и до 40%.

Загадувањето со пластика придонесува за загадување на почвата и водата, влијае на здравјето на животните, растенијата и луѓето и доведува до губење на биодиверзитетот.

Светот произведува повеќе од 400 милиони тони пластика. Половина од оваа количина е дизајнирана само за еднократна употреба.

Голем дел од пластиката што се користи во туризмот е направена да се фрла и често не може да се рециклира, што доведува до огромни количини на загадување.

Source: Unsplash.com (2021).

Туристичката индустрија страда од последиците од загадувањето со пластика, но истовремено и туристичката индустрија генерира загадување со пластика. Туристичката индустрија тогаш има важна улога во придонесот кон решението. Покрај тоа, многу дестинации се економски зависни од туристичката индустрија, загадувањето со пластика ги загрозува нивните идни приходи.

Проблемот со загадувањето со пластика во туризмот е преголем за секоја организација да го реши сама. Но, секој мора да преземе дел од работата за да се ослободи од ова загадување. Заинтересираните страни во туризмот ширум светот работат заедно и заземаат системски пристап преку иницијативата за глобална туристичка пластика.