Тема 1 Контекст

Туризмот игра клучна улога во Европската унија поради неговиот економски потенцијал и потенцијал за вработување, како и социјалното и еколошкото влијание. Всуштност, индустријата е трет по големина економски сектор во ЕУ. Туризмот претставува повеќе од 2,3 милиони бизниси (претежно МСП), вработувајќи до 17 милиони луѓе. Во 2018 година, индустријата за патувања и туризам учествуваше со 10,3% во бруто домашниот производ на ЕУ (European Parliamentary Research Service, 2017). Бројот на меѓународни  туристи кои пристигнуваа во ЕУ достигна 671 милиони во 2017 година, што претставува повеќе од половина од светскиот пазар (51%). И овие бројки се очекува да се зголемат во следните години…

За жал, тоа има и негативни ефекти врз неговата околина: притисок врз природните ресурси, загадувањето и физичките влијанија. На пример, туризмот испушта 4,9% од глобалните емисии на стаклени гасови и истите се предвидува да се зголемат повеќе од двојно до 2050 година според сценариото бизнис како обично (European Parliamentary Research Service, 2017). Како и да е, туристичкиот сектор и климатските промени се меѓусебно поврзани. Додека туризмот придонесува за емисии на стаклени гасови, претежно од туристичкиот транспорт, тој исто така е под силно влијание на климатските промени.

Димензијата на животната средина на туризмот станува сè поважна со текот на времето. Всуштност, денес, веќе има сè поголем број на проекти кои промовираат одржлив и етички туризам. Етикетите за одржлив туризам се дел од ова движење. Сè започна во 1987 година со воведување на Синото знаме (Blue flag) кое се занимаваше со плажитe и Синиот трн (Blue Thristle), што ги опфаќаше сместувањата во Клајнвалсертал, Австрија. Бројот на етикети за одржлив туризам во светот достигнува 60 во 2000 година. Во 2017 година беа наведени 231 етикета, вклучително помеѓу 40.000 и 50.000 туристички организации ширум светот (т.е. 1% од сите туристички организации) (Plüss, Zotz, Monshausen, & Kühhas, 2012).

Според Агендата на ООН за одржлив развој 2030 година, иднината на туризмот треба да биде одржлива. Ова е причината поради која сертификатите, наградување на позитивното влијание врз животната средина и општеството, се очекува сè повеќе да стануваат поважни.

Source: unsplash