Тема 1 Дефиниции

„Никогаш не ги менувате работите борејќи се со постојната реалност. За да промените нешто, изградете нов модел што го прави постојниот модел застарен “.

(архитект, системски теоретичар, пронаоѓач и футурист)

Циркуларната економија се карактеризира како економија што е обновлива по дизајн, со цел да се задржи што е можно повеќе вредност на производите, деловите и материјалите. Ова значи дека целта треба да биде да се создаде систем што овозможува долг век на траење, оптимално повторна употреба, обновување, реконструкција и рециклирање на производи и материјали.

Циркуарната економија исто така можеме да ја дефинираме и како економија закотвена во природа, наменета да ja имитира природата во нејзините ресурси и управување со отпад. Во природата, не постои отпад и, исто така, доколку циркуларната економија се обнови, секој отпад или произведен елемент повторно се внесува во екосистемот. Бидејќи екосистемите на растенијата и животните живеат во симбиоза, треба да се развие симбиоза помеѓу активностите за да се создаде оваа регенеративна економија. Во природата, многу живи системи се оптимизирани за резервни ресурси. Идеално во циркуларна економија е да се раздвојат генерирањето богатство од користењето на ресурсите.

Погледнете го ова видео за да ги разберете основните принципи на циркуларната економија: