Тема 1 Дефинирање на бизнис моделите

Во теоријата и праксата, терминот деловен / бизнис модел се користи за широк спектар на неформални и формални описи за да претставува основни аспекти на бизнисот, вклучувајќи цел, деловен процес, целни клиенти, понуди, стратегии, инфраструктура, организациски структури, извори, трговски практики , и оперативни процеси и политики, вклучително и компаниската култура.

Деловните модели се користат за опишување и класифицирање на деловните активности, особено во претприемачки амбиент, но тие исто така се користат од менаџерите во компаниите за да ги истражат можностите за иден развој.

Добро познатите бизнис модели можат да работат како „рецепти“ за креативни менаџери. Деловните модели исто така се наведени во некои случаи во контекст на сметководството за целите на јавното известување.

Не постои единствена дефиниција за тоа што всушност е бизнис модел. Но, гледајќи различни литературни текови, можеме да ги потенцираме следниве карактеристики:

„Бизнис модел го опишува образложението за тоа како организацијата создава, испорачува и добива вредност“. – Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2009)

„Деловниот модел е дефиниран од три главни елементи: предлогот на вредноста, создавањето и испораката на вредноста и добивањето на вредноста.“  – Bocken et al. (2014).

„Бизнис модел е опис за тоа како една организација ги дефинира и постигнува успех со текот на времето – преку приказни и броеви“. – Upward, A., & Jones, P. H. (2016). 

„Тоа е предлог за клиентската вредност, формулата за профит и клучните ресурси, како и клучните процеси“. – Clayton Christensen and Mark Johnson (2008)