Тема 1 Вовед

Нашата индустриска економија во моментов е вкоренета во линеарен модел на потрошувачка на ресурси што ја следи шемата „земете-направете-располагајте“. Компаниите извлекуваат материјали, применуваат енергија и работна сила за производство на производ и го продаваат на крајниот потрошувач, кој потоа го отфрла кога тој повеќе не служи за својата намена.

Оваа експлоатација на ресурсите веќе беше објавена во францускиот весник Le Producteur – 10.01.1825 (Википедија, 2021): „Станува збор за развој и ширење на принципите на новата филозофија. Оваа филозофија, заснована на нова концепција за човечката природа, признава дека дестинацијата на видовите, на овој свет, е да ја искористи и измени во најголема предност надворешната природа “

Користејќи го овој линеарен модел, ние дефакто трошиме ресурси, кои се конечни, за производство на отпад! Дури и ако се преземени многу индивидуални и институционални мерки за подобрување на ефикасноста на ресурсите, нашиот сегашен систем, заснован на потрошувачка на ресурси, повлекува значителни загуби низ целиот синџир на вредности.