Тема 1 Вовед

Комуникацијата овозможува примена на нашето влијание врз другите, што значи да донесеме промени во нашиот, како и во ставот на другите. Тоа е секако начин за да ги информираме луѓето, но и да ги мотивираме тие околу нас и да создадеме, одржуваме или менуваме односи со нив. Да се помине низ циркуларниот туризам вклучува да се направат промени; комуникацијата е чувствителна точка за доведување и отелотворување на овие промени.

Комуникацијата е за вас и за другите.

Туризмот е навистина меѓусекторска како дејност, со огромен број засегнати страни на национално и локално ниво, како и во јавниот и приватниот сектор кои можат да бидат двигатели на растот за развој на вашата циркуларна транзиција. Преминувањето низ циркуларна економија ќе предизвика промена во пораките што ќе бидат комуницирани, но исто така ќе ја нагласи комуникацијата со некои засегнати страни со кои комуникацијата ретко се одвиваше.

Во тој поглед, може да се дефинираат три области за комуникација:

  1. Внатрешна комуникација во рамките на МСП;
  2. Надворешна комуникација кон и со клиентите/корисниците (бидејќи тие ги доживуваат вашите услуги, тие се специфични чинители) и
  3. Надворешна комуникација со други надворешни засегнати страни.

Source: Albert, M. – Ecores (2021).

На почеток на проектот , ќе се фокусирате на начинот на започнување на проектот во вашата организација и ќе бидете во потрага по надворешни партнери кои ќе ви помогнат да развиете циркуларноста. Вашата комуникација ќе се фокусира на вашата организација и потенцијалните партнери, но уште не со вашите клиенти.

Важно е да се започне добро и на тоа ќе се фокусираме во овој прв дел. Потоа, кога принципите на циркуларноста ќе бидат интегрирани од вашата организација, комуникацијата повеќе ќе се фокусира на вашите клиенти, а тоа е она што ќе го истражиме во вториот дел за тоа што треба и што не треба да се прави при комуникација на циркуларноста.

На секој чекор од вашиот проект за циркуларност, не заборавајте да пополните и да го користите вашиот комуникациски план, опишан во модулот 3-Единица 6.