Тема 1 Вовед во менаџирање со водите во туризмот

Ефикасното менаџирање со водните ресурси од страна на туристичкиот сектор е од суштинско значење за да може да се постигне одржливост во иднина. Хотелите, заедно со другите тур-оператори, имаат одговорност да не користат повеќе вода отколку што е апсолутно потребно.

Туризмот бара значително зголемување на побарувачката на вода за покривање на водата за пиење и хигиенски потреби. На пример, хотелската индустрија користи големи количини свежа вода за чистење крпи и постелнини. Свежата вода е потребна и за рекреативни и спортски активности, како што се во водни паркови, базени, терени за голф и реки. Дополнително, туристичката индустрија доведува до индиректно зголемување на потрошувачката на вода во други економски сектори кои произведуваат стоки или услуги кои се дел од синџирот на снабдување на туризмот.

Збирот на двата вида потрошувачка значи дека потрошувачката на вода по турист, по глава на жител, е многу поголема од потрошувачката по жител. Всушност, тоа може да биде двојно или тројно повисоко во развиените земји или до петнаесет пати повисоко во земјите во развој.

Проблемите поврзани со недостиг на вода се идентификувани низ целиот свет. Причините зошто туристичката индустрија треба да се вклучи во ефективни практики за управување со водите се:

  • Туризмот се одвива во сите региони на светот, иако во различен степен, и сега е најголемата и најбрзо растечката индустрија во светот;
  • Туризмот предизвикува пренасочување на употребата на вода од земји богати со вода (како што е Канада) во области со вода (како што е Мексико) во голем обем, ставајќи значителен притисок врз веќе лишени области од вода;
  • Достапноста на вода повеќе не е загарантирана.