Прашања за дискусија

  1. Кои алатки за комуникација би ги поставиле за да ја промовирате својата циркуларност?
  2. Кои активности би ги презеле за да избегнете да паѓате во феноменот гринвашинг?

Да ги споделиме нашите размислувања за ова на Форумот!