Прашања за дискусија

  1. Идентификувајте ги сите крајни употреби на енергија во вашиот хотел. Направете список со сите главни категории / активности за кои е потребна електрична или топлинска енергија.
  2. Што би можеле да сторите за да ја минимизирате вкупната количина на енергија што објектот ќе треба да ја користи за секоја од овие крајни намени?

 Ајде да дискутирама за овие прашања на Форумот!