Поглавје 3 Процени

Сега, кога ја имате вистинската слика за вашето работно опкружување, време е да истражувате подлабоко во вашите тековни организациски операции. Целта на оваа фаза е да се процени вашиот циркуларен јаз: дефинирајте ги вашите силни и слаби страни, проценете ги клучните текови на материјали што се користат во вашите организации и давајте приоритет кои аспекти треба да ги земете предвид за да ја направите вашата организација покружна.

Главни прашања:

 • Дали ги следите постојните влијанија врз животната средина на вашата организација?
 • Дали имате постоечка проценка на практиките за циркуларност во рамките на вашите организации? Дали знаете како циркуларната економија може да се покаже релевантна за вашиот бизнис на долг рок?
 • Што точно подразбира циркуларната економија за вашите производи, синџирот на вредности, апликациите итн.?
 • Која потенцијална вредност се обидувате да ја генерирате? Што сметате вие и вашата компанија за важни?

Source: https://unsplash.com/photos/uOhBxB23Wao

Акронимот – SWOT претставува: Силни страни (Strengths), Слабости (Weaknesses), Можности (Opportunities), и Закани (Threats), па така SWOT анализата е техника за проценка на овие четири аспекти на деловното работење на вашата организација.

Можете да користите SWOT анализа за да го искористите максимумот од она што го имате, и она што може да биде во најдобра предност на вашата организација. И, можете да ги намалите шансите за неуспех, преку разбирање што ви недостасува, и елиминирање на опасностите кои инаку би ве фатиле неспремни. Уште подобро, можете да започнете да изработувате стратегија што ве разликува од вашите конкуренти и така успешно да се натпреварувате на вашиот пазар.

Превземете го овој образец за започнување на оваа активност.

УРНЕК НА МАТРИЦА ЗА SWOT АНАЛИЗА

Развојот на циркуларните практики и бизнис модели кои ги интегрираат циркуларните принципи не е јасен. Компаниите во различни сектори, вклучително и секторот за туризам и угостителство, имаат различни двигатели, но исто така доживуваат различни бариери за иновативни деловни модели.

Разбирањето на клучните двигатели и бариери за развој на циркуларноста во вашата организација е важен чекор за рамка на вашата стратегија. Целта во оваа проценка ќе биде т.н. „бура на идеи“ за тоа како да се подобрат постојните двигатели при смислување стратегии за намалување на можните бариери.

Превземете го следниот следен образец за проценка на важноста на бариерите и двигателите.

Целта на Екомапирањето е да им обезбеди на малите компании и организации бесплатна, визуелна, едноставна и практична алатка за анализа и управување со нивното однесување и практики во однос на животната средина. Тоа подразбира изработка на мапа на страницата на една организација, на пример, хотелски објект, ресторан, канцеларија, за да се создаде разбирање за моменталната еколошка состојба на организацијата.

Екомапирањето не е сама цел, туку рамка на цел еден процес кој помага да се дефинираат и да се дадат приоритетите на еколошките проблеми и прашања по кои треба да се постапува. Откако ќе заврши, Екомапирањето може да послужи како основа за поширок систем за управување со животната средина, а во нашиот случај да се процени јазот на кружноста на вашата организација.

Екомапирањето има неколку функции како што се:

 • Инвентар на еколошки практики и проблеми;
 • Систематски метод за спроведување на терен и ревизија на животната средина;
 • Алатка што овозможува вклучување и учество на вработените;
 • Лесен начин за документирање и следење на подобрувањата во животната средина;
 • Каталог на непосредни – мали позитивни активности;
 • Бидејќи 80% од еколошките проблеми се поврзани со одредена локација, екомапирањето на просториите и канцелариите на организацијата е многу корисно за јасно да се покаже која непријатност во животната средина се јавува и каде се јавува.

Чекор 1 Имајте скица на вашиот објект

Оваа мапа треба да биде копирана (6 пати) и ќе биде основа за сработеното. Различните внатрешни области треба да се појават на неа.

Екомапите мора да одразуваат реална состојба: тие мора да бидат јасни, препознатливи и пропорционални. Тие мора да бидат датирани, идентификувани и повикувани на нив.

Тие мора да вклучуваат еден или два релевантни објекти за да знаат брзо каде се наоѓате на мапата (пр. Машини, котел …).

Чекор 2 Мапирајте ги и потенцирајте ги добрите и лошите практики

Соберете го персоналот за да ја извршите проценката. Покрај обезбедувањето на збир на релевантни информации за вашите еколошки практики, Екомапирањето е исто така и алатка за подигање на свеста и комуникацијата.

Кога ја еко-мапирате скицата, треба да ги посетите вашите објекти користејќи истовремено по еден специфичен фокус (енергија, вода, отпад, воздух, почва, ризици) за да ги идентификувате аспектите што влијаат на употребата на околината и ресурсите. Секој од овие фокуси на животната средина ќе биде собран на една од мапите.

Кога идентификувате проблем за време на вашата посета, можете да нацртате свои сопствени симболи на картата, но користете ги барем еден од двата понудени:

 • Издвојувања: мал проблем (област за следење, проблем за проучување)
 • Круг: сериозен проблем (стоп, корективно дејство)

Колку е посериозен проблемот, толку е поголем и подебел кругот. Вие исто така може да ги потенцирате постојните добри практики со употреба на разни бои.

Детален пристап до упатствата за екомапирање екомапирање.


Покрај анализирањето на специфични еко-однесувања што се случуваат во вашата организација и кои можат да влијаат на вашиот потенцијал за циркуларност, исто така е важно да соберете повеќе квантитативни податоци за да ви помогнеме да ја измерите основната линија на циркуларноста.

Со тоа, исто така, ќе можете да давате приоритет на областите за подобрување и да ги разјасните вашите цели и задачи при развивањето на сопствен циркуларен план за акција. 

 1. Калкулатори за животната средина

Неколку алатки и калкулатори се развиени во последната деценија за да се полесно сепроцени влијанието на компанијата врз климатските промени, врз употребата на водата и сл. Калкулаторите за јаглероден и воден отпечаток умеат да бидат многу важни за туристичката индустрија. Следните алатки се бесплатни за користење прку Интернет и можат ви помогнат да ја поставите почетна почетната линија, во зависност од целите на мерењето.

Green – калкулатор за јаглеродни отпечатоци

Ако сте хотел или друг вид сместување, можете да го пресметате вашиот јаглероден отпечаток со помош на алатката за пресметување на јаглерод подолу. Пресметката на јаглерод ја следи алатката „Иницијатива за мерење на јаглероден на хотел“ (HMCI) развиена од Меѓународното партнерство за туризам (ITP) во партнерство со Светскиот совет за патувања и туризам. Во моментов, повеќе од 24.000 хотели веќе го пресметуваа отпечатокот за пресметување на јаглерод со помош на алатката HCMI. ITP, во соработка со Greenview, исто така, разви систем за одредување на одредници, каде што можете да го споредувате резултатот од јаглеродни отпечатоци со просечниот отпечаток на јаглерод во вашата област.Пристапете на алатката тука.

Иницијатива за мерење на јаглероден отпечаток во хотелите:

 Иницијативата за мерење на јаглероден хотел (HCMI) е бесплатна методологија и алатка за хотелите за пресметување на јаглеродниот отпечаток на хотелскиот престој и објектите во состав на нив. Пристапете на алатката тука.

Green Key – калкулатор за отпечаток од вода:

Ако сте хотел или друг вид сместување, можете да го пресметате и отпечатокот на водата, користејќи ја алатката за пресметување отпечаток на вода подолу. Пресметката на водата следи по алатката „Иницијатива за мерење вода на хотели“ (HWMI) развиена од Меѓународното партнерство за туризам (ITP). Пристапете на алатката тука.

 1. Алатки за мерење на циркуларната економија

Специфични алатки кои ја надминуваат проценката на влијанието врз животната средина и го интегрираат концептот на циркуларна економија како рамка:

Циркулитика:

Циркулистика (Circulytics) ја поддржува транзицијата на компаниite кон циркуларната економија, без оглед на индустријата, сложеноста и големината. Надминувајќи ги проценките на производите и материјалните текови, оваа алатка за мерење на ниво на компанија открива до кој степен компанијата има постигнато циркуларност низ целото свое работење. Тоа го прави преку користење на најширокиот пакет индикатори кои се моментално достапни: активатори и исходи.

Циркулитиката:

 • Ја мери целата циркуларноста на компанијата, не само производите и тековите на материјали
 • Поддржува донесување одлуки за стратешки развој на усвојување на циркуларна економија
 • Демонстрира јаки страни и ги истакнува областите за подобрување
 • Обезбедува транспарентност кон инвеститорите и клиентите за усвојување на циркуларна економија на компанијата
 • Дава огромна јасност за перформансите на циркуларната економија, отворајќи нови можности за генерирање вредност на брендот со клучните чинители

Пристапете на алатката тука. Погледнете го видеото тука.

Проверка на циркуларноста:

Проверката на циркуларноста (The Circularity Check) е бесплатно скенирање преку Интернет со прашалник од околу 60 прашања што одредува резултат на циркуларност за одреден производ и / или услуга во кој било сектор. Таа е развиена од Ecopreneur и MVO Nederland како алатка за самооценување на МСП и има 500+ постоечки корисници, вклучително и големи компании. Пристапете на алатката тука.

Индикатор за циркуларноста на материјалите:

Алатката „Индикатор за циркуларноста на материјалите“ (The Material Circularity Indicator – MCI), е дел од поширокиот „Проект за циркуларни индикатори“ развиен од фондацијата The Ellen MacArthur Foundation и Granta Design, им овозможува на компаниите да идентификуваат дополнителна, циркуларна вредност од нивните производи и материјали и да ги ублажат ризиците од цената на материјалот. нестабилност и снабдување со материјал. Интегриран со пакетот MI: Product Intelligence, MCI им овозможува на корисниците да анализираат и оценуваат низа ризици за животната средина, регулативата и синџирот на снабдување за нивните дизајни и производи.

MCI мери колку се обновуваат материјалните текови на производот, што може да се собере во портфолиото на производи, дури и на ниво на компанијата. Комплементарните индикатори овозможуваат да се земат предвид дополнителните влијанија и ризици. Индикаторите можат да ги користат дизајнерите на производи, како и за внатрешно известување, одлуки за набавки и проценка или оценување на компаниите. Пристапете на алатката тука.

 1. Проценка на материјалноста

Материјалност се „оние теми кои имаат директно или индиректно влијание врз способноста на организацијата да создава, зачувува или еродира економска, еколошка и социјална вредност за себе, за нејзините засегнати страни и за целото општество“ (GRI G4 guidelines). Со други зборови, анализата на материјалноста е метод за идентификување и приоритеризирање на прашањата што се најважни за организацијата и нејзините засегнати страни. Кога го проценувате вашиот јаз во циркуларноста, можеби ќе можете да дадете приоритет на специфични области на подобрување. Како и да е, приоритетите и жешките теми можат да бидат различни од перспективата на вашите засегнати страни. Тогаш ќе стане стратешко да се спротивставите на вашите приоритети со оние на вашите засегнати страни (размислете за вашите клиенти на пример).

Материјалноста значи анализирање на прашањата кои се најважни за решавање од страна на вашата организација. Откако ќе се идентификуваат потенцијалните проблеми со одржливоста, за кои се смета дека се директно релевантни за синџирот на вредности на организацијата, овие проблеми се анализираат со помош на две различни леќи:

1) кој е потенцијалот на секое прашање да влијае позитивно или негативно на организацискиот раст, трошоците или довербата и

2) колку е важно секое прашање за засегнатите страни.

Крајниот резултат е визуелна претстава за кои прашања треба да се даде приоритет според нивната важност во успехот на компанијата и очекувањата на засегнатите страни (што може директно да влијае на првиот).

Со други зборови, анализата на материјалноста е методологија што компанијата може да ја искористи за да ги идентификува и процени можните аспекти на животната средина, социјалата и управувањето што можат да влијаат на бизнисот и неговите засегнати страни. Како резултат на оваа анализа, ќе можете да ја креирате својата долгорочна циркуларна стратегија.

Анализата на материјалноста и матрицата на материјалноста што произлегуваат од неа и овозможуваат на организацијата да одлучи на кои прашања на одржливоста да се фокусира и да инвестира време. Матрицата на материјалноста ги прикажува овие прашања за одржливост спротивставувајќи две димензии. Една е важноста на прашањето за организацијата во врска со очекуваното влијание што ова прашање ќе го има врз успехот на организацијата. Второто е важноста или привлечноста на прашањето за засегнатите страни и веројатното влијанието што тие можат да го имаат, како резултат на работните напори (или недостатокот на нив) на ова прашање, врз деловниот успех..

Погледнете го видеото кое ја појаснува материјалноста.

Превземете ја матрицата за да започнете со оваа активност.