Поглавје 3 Доведете ги вашите клиенти и заинтересирани страни во вашето патување!

Во угостителството, но и во другите туристички структури, начинот на однесување на клиентите и другите засегнати страни може да има големо влијание врз користените ресурси или врз создавањето отпад. Но, бидејќи тие се ваши клиенти, вие не можете да ги принудите да се однесуваат на некој начин, и се поставува прашањето што можете вие да направите?

Правилната комуникација може да помогне да се намалат влијанијата врз животната средина на вашиот бизнис, преку:

  1. Покажување на патот;
  2. Информирање / едукација;
  3. Поттикнување на добар избор.