Поглавје 2 Истражувај

Пред да започнете со транзиција кон циркуларна економија, важно е да потрошите малку време во истражување на просторот во кој работи вашата организација, како и на водечките принципи што ќе ви овозможат понатаму да се движите на овој простор. Во оваа тема, ќе воведеме специфични пристапи што ќе ви овозможат да започнете со врамување на вашиот процес на транзиција.

Главни  прашања:

 • Кои размислувања можат да го поддржат моето патување низ циркуларната транзиција?
 • Кое е моето моментално опкружување за работа? Дали има претстојни политички, економски, културни или технолошки трендови што можат да влијаат на мене да се свртам кон кружен деловен модел?
 • Кои засегнати страни се вклучени во моето работење? Кој ќе биде клучен за интеракција кога усвојувам циркуларен деловен модел?

Source: www.unsplash.com

Бизнисите кои работат во циркуларна економија развија посебен начин на размислување што им овозможува да работат поинаку отколку во конвенционалните пристапи.

Овој циркуларен начин на размислување се заснова на мноштво на принципи што можат да ја поддржат вашата успешна транзиција кон ваков деловен модел. Размислувањето во системите, примена на технолошка и нетехнолошка иновација, соработка со различни засегнати страни, транспарентно комуницирање на напредокот и ставање кружно создавање вредност во основата на вашите процеси се клучни принципи што ќе ја обликуваат вашата транзиција.

Одвојте време да се запознаете со следниве принципи бидејќи тие ќе стават силна основа на вашето патување во транзицијата на циркуларноста.

 • Циркуларен принцип на размислување 1: Организациите заземаат холистички пристап за да разберат како индивидуалните одлуки и активности комуницираат во рамките на поширокиот систем.
 • Циркуларен принцип 2: Организациите континуирано иновираат за да создадат деловна вредност преку одржливо управување со природните ресурси преку дизајнирање на процеси, производи и / или услуги и деловни модели.
 • Циркуларен принцип 3: Организациите управуваат со директните и индиректните влијанија на нивните одлуки и активности низ нивниот систем.
 • Циркуларен принцип 4: Организациите соработуваат внатрешно и надворешно преку формални и / или неформални аранжмани за да создадат заедничка бизнис вредност.
 • Циркуларен принцип 5: Организациите се отворени во врска со одлуките и активностите што влијаат на нивната способност да преминат во поодржлив и кружен начин на работа и се подготвени да ги соопштат на јасен, точен, навремен, искрен и целосен начин.
 • Циркуларен принцип 6: Организациите ги чуваат сите производи, компоненти и материјали во нивната најголема вредност и корисност во секое време.

Промените во вашето деловно опкружување можат да создадат големи можности за вашата организација – и да предизвикаат значителни закани. На пример, можностите можат да доаѓаат од новите технологии кои ви помагаат да достигнете нови клиенти, од нови текови на финансирање што ви овозможуваат да инвестирате во подобра опрема и од променетите владини политики што отвораат нови пазари. Заканите можат да вклучуваат дерегулација што ве изложува на засилена конкуренција; пазар во кој се намалуваат; или се зголемуваат каматните стапки, што може да предизвика проблеми ако вашата компанија е оптоварена со кредити.

PEST Анализата (PEST Analysis) е едноставна и широко користена алатка која ви помага да ги анализирате политичките, економските, социо-културните и технолошките промени во вашето деловно опкружување. Ова ви помага да ја разберете „големата слика“ на силите на промени на кои сте изложени и, од ова, да ги искористите можностите што тие ги претставуваат.

PEST Анализата е корисна од неколку причини:

 • Тоа ви помага да забележите деловни можности и ви дава напредно предупредување за значителни закани.
 • Ја открива насоката на промена во вашето деловно опкружување. Ова ви помага да го обликувате она што го правите, така што ќе работите со промени, наместо против нив.
 • Тоа ви помага да избегнете започнување на проекти кои веројатно ќе пропаднат, од причини што се вон вашата контрола.

Преземете го овој работен лист за да развиете своја сопствена анализа.

Мапирање на засегнатите страни е визуелен процес на поставување на сите заинтересирани страни на една организација или проект на една мапа. Главната придобивка од мапата на засегнатите страни е да добиете визуелна претстава за сите луѓе кои можат да влијаат на вашиот проект за транзиција и на тоа како тие се поврзани. Добро е да имате детална мапа на заинтересирани страни и да знаете како да ги вклучите вистинските луѓе кога планирате да лансирате нов производ или услуга или да ја прегледате стратегијата на целокупната организација.

Без разлика дали планирате нов циркуларен проект или започнете внатрешна програма што најмногу влијае на вашиот тим, важно е да ги разберете сите различни типови на засегнати страни што треба да ги вклучите. Секој проект има внатрешни и надворешни заинтересирани страни, и цртањето јасна линија помеѓу овие две групи ќе ви помогне да ги поставите вистинските приоритети и да го пронајдете пристапот што одговара за вашата специфична ситуација

Source: unsplash.com

Мапирањето на засегнатите страни ви овозможува да ги идентификувате клучните играчи што ќе влијаат на вашиот циркуларен проект и неговиот успех:

Откријте кој има најголемо влијание: Кога градите мапа на засегнати страни, лесно можете да видите кој ќе има влијание од највисоко ниво врз еден проект.

Фокусирајте се на оние кои имаат најголема корист: Мапите на засегнатите страни ви помагаат да видите кој ќе има најголема корист од крајниот производ, за да можете да се фокусирате на маркетингот на таа личност или за продажба или пак ресурси.

Погледнете каде ресурсите се најобилни: Често кога градите мапа на заинтересирани страни, ќе видите кој има ограничувања на проектот и кој има повеќе ресурси, така што внатрешно можете да ги ставите вистинските луѓе во вашиот тим.

Имајте план за игра: Генерално, мапата на заинтересирани страни ви дава добра идеја за тоа кого се обидувате да задоволите кога го градите овој проект.

Треба да се фокусирате на идентификување и карактеризирање на две групи на засегнати страни: внатрешни и надворешни чинители.

 • Внатрешни засегнати страни: Внатрешни засегнати страни се луѓе во вашиот тим кои учествуваат во испорака на проект. Нивното ниво на ангажираност може да варира, но сите тие имаат влијание затоа што тие се дел од вашата организација.
 • Надворешни чинители: Надворешни чинители се оние кои ќе бидат под влијание на вашиот проект и производ, иако тие не учествуваат директно во работењето на нив. Очигледно може да бидат вашите клиенти / корисници, конкуренти или други актери на пазарите (локални самоуправи, невладини организации, итн.), добавувачи, федерации, и сл.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

Превземете го овој образец за да ја започнете оваа активност.

Искористете ја оваа матрица за да ги класифицирате вашите засегнати страни. На пример, може да ставите клучен партнер во полето за управување тесно бидејќи тие имаат силна моќ и голем интерес да соработуваат со вас. Преземете ја матрицата тука.

Дали сакате да дознаете повеќе за тоа како да ја користите оваа матрица? Провери го ова видео.

3. Stakeholder mapping

Stakeholder mapping is the visual process of laying out all the stakeholders of an organisation, or project, in one map. The main benefit of a stakeholder map is to get a visual representation of all the people who can influence your transition project and how they are connected. It’s good to have a detailed stakeholder map and know how to involve the right people when you plan to launch a new product or service or revisit your overall organization’s strategy.

Whether you are planning a new circular project or kicking off an internal program that mostly affects your team, it’s important to understand the different types of stakeholders to involve. Each project has internal and external stakeholders, and drawing a clear line between the two will help you set the right priorities and find the approach that works for your specific situation

Source: unsplash.com

Stakeholder mapping allows you to identify key players that will influence your circular project and its success:

Find out who has the most influence: When you build a stakeholder map, you can easily see who will have the highest-level influence over a project.

Focus on those who benefit most: Stakeholder maps help you see who will benefit most from the end-product, so you can focus on marketing to that person for either sales or resources.

See where resources are most plentiful: Often when you build a stakeholder map, you’ll see who has restraints on the project and who has more resources, so internally you can put the right people on your team. 

Have a game plan: Overall, a stakeholder map gives you a good idea of who you’re trying to satisfy when building this project. 

You should focus on identifying and characterising two sets of stakeholders: internal and external stakeholders.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

 • Internal stakeholders: Internal stakeholders are people on your team who are participating in delivering a project. Their level of engagement may vary but they all have an influence because they are a part of your organization.
 • External stakeholders: External stakeholders are those who will be impacted by your project and product, though they don’t directly participate in working on it. It might obviously be your customers/users, competitors or other actors in the markets (local governments, NGOs, etc.), suppliers, federations, etc.

Download  this template to kick off this activity.

Use this matrix to classify your stakeholders. For instance, you may place a key partner in the manage closely box as they have strong power and high interest in collaborating with you. Download the matrix here.

Do you want to know more about how to use this matrix? Check this.