Поглавје 1 Општествено влијание на туризмот

Според UNWTO, „Туризмот опфаќа активности на лица кои патуваат и престојуваат на места надвор од нивната вообичаена средина не повеќе од една последователна година било тоа да е за одмор, деловни активности и други цели“

За подобро разбирање на тоа кое може да биде местото на циркуларната економија во туристичката индустрија, прво ќе видиме колку е важна туристичката индустрија во реалниот светски контекст и кои се главните влијанија на туризмот врз животната средина. Тогаш ќе видиме како се развива одржливоста во оваа индустрија и кое е местото на она што ќе го наречеме „циркуларен туризам“.