Поглавје 1 Вовед: Како системскиот пристап да стане циркуларен

Со цел да се изврши транзиција кон деловен модел во циркуларна економија, ќе треба да поминете низ специфични фази, илустрирани на сликата подолу:

  1. Прво, ќе ја истражите тековната оперативна околина, ќе ги дефинирате вашите клучни засегнати страни и ќе се запознаете со кружниот начин на размислување.
  2. Второ, ќе треба да го процените моменталниот јаз во циркуларноста. Поаѓајќи од вашите сопствени јаки и слаби страни, вашите постојни практики, ќе добиете прва слика за вашата почетна линија, вашата почетна точка.
  3. Следно, ќе започнете процес на планирање, во кој ќе поставите визија, клучни цели и активности за бура на идеи што ќе ве натераат да станете циркуларни.
  4. Како продолжение, ќе треба да го спроведете вашиот план, да формирате тим, да организирате систем за следење.
  5. Конечно, ќе развиете збир на комуникациски активности за документирање и ширење на влијанието на вашето патување.

Source: CEnTOUR – Circular Economy in Tourism (2020).