Поглавје 1 Вмрежување во туристичката индустрија

Активната соработка и ко-создавањето вредност помеѓу различните актери во туризмот со синџирот на вредности е клучен овозможувач на секоја успешна циркуларна иницијатива за одржливост.

Создавањето вредност и активната соработка треба да бидат стандардно поставување на односите за туристичките актери. Со развивање на активни и договорени дискусии помеѓу локалните заедници, трговските тела, Организациите за управување со дестинации (DMO) и тур-операторите за да ги истражат можностите за развој на производи, давателите на туризам можат да развијат поразновидни и поотпорни патнички производи, истовремено намалувајќи ги негативните влијанија врз социјалните и животната средина.