Модул 7: Отпад од храна

Last updated:

Цели за учење:

Добредојдовте во Модулот 7 Отпад од храна!

Овој модул има за цел да ја разјасни улогата на отпадот од храна во циркуларната економија и како МСП-ја можат да градат ефективни системи за отпад од храна, кои можат да им помогнат во нивните деловни процеси.

Модулот ќе ги објасни разликите помеѓу отпадот од храна и изгубената храна и ќе види како отпадот од храна може да влијае на различното финансиско, економско и социјално влијание врз животната средина.

Исто така, ќе се дадат примери за тоа како можеме ефикасно да го намалиме отпадот од храна преку креирање на сосема нов деловен пристап или со помош на нови и иновативни производи и услуги на пазарот.

Да започнеме!