Модул 6: Менаџирање со енергија и водата во туристичките организации

Last updated:

Цели за учење

Добредојдовте на Модулот 6 – Менаџирање со енергијата и водите во туристичките организации!

Овој модул нуди запознавање со управувањето со енергијата и  водите за сите организации во туристичкиот сектор.

Во рамките на овој модул вие ќе се запознаете со концептите на управување со енергијата и со водите во рамките на давателите на туристичките услуги,  кои се најкористен извор на енергија и кои се алтернативите.

Модулот е збогатен и со студии на случаи/најдобри практики што организациите во Европа и во светот ги имаат спроведено во нивните секојдневни активности за да станат поодржливи и еколошки, тоа е, да ги имплементираат концептите на ЦЕ.

Да започнеме!