Ecobnb ги поврзува патниците со одржливото сместување

Ecobnb ги поврзува патниците со одржливото сместување

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ Ecobnb е процес кој го менува начинот на патување.Иницијативата има за цел да промовира еден вид туризам што ја почитува природата, културното наследство и локалните заедници преку