2 ° Состанок на партнер

конференција за скајп

Останете со нас!

Проектот

CEnTOUR – Циркуларна економија во туризмот е COSME проект кој трае од септември 2020 до септември 2023 одина.

МСП-а, особено од туристичкиот сектор, полека се приближуваат до предизвиците за преминување од линеарен во циркуларен модел на економија, и со оглед на просечната големина, вообичаено немаат доволно ресурси и вештини за да се соочат со оваа промена користејќи соодветни алатки и препораки.

Тендери и анализи

Извештаи, трудови и анализи за интернационалната ситуација

Already a member? Sign in now.