Отворен

Повик за избор на МСП-а од туристичкиот сектор

List of admitted SMEs

Објава за МСП-а од секторот на туризам

Кратко резиме

Детален повик за избор на МСП-а од туристичкиот сектор

Анекс I - Формулар за апликација

Анекс II - Прашалник за пред-проценка

Анекс III - Договор за корисник на средства

Анекс IV - Банкарски детели

HanAgro Tur SRL_images

Branesti SRL_Campaign

Dor_Dor SRL_Campaign

Isantal Prim SRL_Campaign

Liliana Buzila I.I._Campaign

Natura Parc SRL_Campaign

TeleporTravel SRL_Campaign

Turnul Alb SRL_Campaign

Vila Dorului SRL_Campaign