Отворен

Повик за избор на МСП-а од туристичкиот сектор

List of admitted SMEs

Објава за МСП-а од секторот на туризам

Кратко резиме

Детален повик за избор на МСП-а од туристичкиот сектор

Анекс I - Формулар за апликација

Анекс II - Прашалник за пред-проценка

Анекс III - Договор за корисник на средства

Анекс IV - Банкарски детели