Одржливиот туризам не е само гласен збор во Genius Loci Travel

КОНТЕКСТ И ЦЕЛ

Genius Loci Travel е независен италијански тур-оператор специјализиран за патување пешки, со велосипед и кајак. Избра да се занимава со туризам со посебен фокус на одржливоста.

ВЛИЈАНИЕ

Турите организирани од Genius Loci Travel во име на странски тур-оператори, се цертифицирани во неколку земји, од страна на различните национални власти за одржлив туризам (на пример, во Франција од страна на ATR). Неколку нивни партнери, продавајќи ги своите турнеи, освоија „награди за одржлив туризам“и повеќето од нив донираат дел од своите приходи на фондови или фондации со социјална, економска или еколошка кауза.

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВА

Турите од Genius Loci Travel имаат за цел да донесат автентични локални искуства, но организациите преземаат и активни чекори за да се грижат за дестинацијата до која патуваат клиентите. На пример, преку планирање на пешачки патеки и реално чистење и обележување на начинот на кој што се одвива многу од нив – во соработка со локалните власти и локалното население.

Со одржлив туризам, тие имаат намера не само да ги спасат природните области од поразителни форми на експлоатација, туку и таму каде што е можно да ги подобрат економските и социјалните услови на локалните заедници, зачувувајќи ги локалните традиции и култура. Потеклото на компанијата е различно од повеќето тур-оператори бидејќи вработените доаѓаат од сектори како што се зачувување на природата, планирање на користењето на земјиштето, рурален развој и заштита на животната средина.

БРЗИ ФАКТИ

  • Организација: Genius Loci Travel
  • Место: Италија
  • Давател на услуги: тур-оператор
  • Циркуларен принцип: Обновување на природните системи
  • Фокус: Реизмсили
  • Клучни зборови: #ОдржливТуризам

 # АвтентичноИскуство

ПОВЕЌЕ ИНФО