Θέμα 6

Εν κατακλείδι

  • Υπάρχει μια παγκόσμια εξέλιξη προς περισσότερες ανησυχίες αειφορίας που δεν θα σταματήσουν.
  • Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αυξάνεται, αλλά η αναπαράσταση της βιωσιμότητας παραμένει θολή.
  • Για να γίνει πραγματικά αειφόρος, η αλλαγή στην τουριστική βιομηχανία δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο μόνο μιας σειράς εξειδικευμένων παραγόντων, αλλά πρέπει να ενσωματωθεί στην παγκόσμια στρατηγική ολόκληρου του τομέα.
  • Μεγάλες εταιρείες του τουρισμού έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης λόγω των παγκόσμιων οφελών τους. Ωστόσο, το 90% των τουριστικών εταιρειών είναι μικροεπιχειρήσεις ή ΜΜΕ και υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής στα επίπεδά τους.