Θέμα 4 Εστίαση στις κύριες ετικέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης

Αυτές οι ετικέτες απονέμονται σε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει συστήματα δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση του οργανισμού τους. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται συνήθως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System – EMS) και παρέχουν στους οργανισμούς ένα πλαίσιο μέσω του οποίου η περιβαλλοντική τους απόδοση μπορεί να παρακολουθείται, να βελτιώνεται και να ελέγχεται. Πρόκειται για ένα σύνολο διαδικασιών, στόχος των οποίων είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του.

Απαιτεί από τους οργανισμούς να επανεξετάζουν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν με συνέπεια την περιβαλλοντική τους απόδοση. Είναι ένας κύκλος συνεχούς βελτίωσης. Ο στόχος αυτού του κύκλου είναι να εντοπίσει ευκαιρίες βελτίωσης για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού. Αυτό το σύστημα δεν υποδεικνύει ένα επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης στο οποίο πρέπει να φτάσουν οι οργανισμοί, αλλά κάθε οργανισμός έχει το δικό του EMS που είναι προσαρμοσμένο στους δικούς του στόχους (και στις διαδικασίες του).

Το πρώτο έτος, συνήθως στοχεύει στην παράσταση μιας τελευταίας τεχνολογίας. Στη συνέχεια, αυτό το εργαλείο θα αξιολογήσει τις βελτιώσεις του οργανισμού όσον αφορά τις βιώσιμες ενέργειές του.

Βασικές συνιστώσες ενός EMS:

  • Εκτίμηση των περιβαλλοντικών στόχων του οργανισμού
  • Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των νομικών προτύπων
  • Σύνολο περιβαλλοντικών στόχων και στόχων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα
  • Θέσπιση προγραμμάτων για την επίτευξη αυτών των στόχων
  • Παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων
  • Διασφάλιση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ικανότητας των εργαζομένων
  • Αξιολόγηση της προόδου του EMS και πραγματοποίηση βελτιώσεων.

Το κίνητρο ενός οργανισμού να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις δεν είναι εύκολο έργο. Απαιτεί πολύ χρόνο εργασίας για το προσωπικό, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εξωτερική βοήθεια (σύμβουλοι, εκπαιδεύσεις κ.λπ.). Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει πολύ περισσότερα από τα περιβαλλοντικά οφέλη (δηλαδή βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση, πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόμηση πόρων). Μπορεί να επιτρέψει στους οργανισμούς να προσεγγίσουν νέες αγορές και νέους πελάτες και να μειώσουν το κόστος τους (π.χ. κόστος φόρου ρύπανσης, κόστος κατανάλωσης πόρων). Βελτιώνει τη δημόσια εικόνα του οργανισμού. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι ενισχύει τα κίνητρα των εργαζομένων και ευαισθητοποιεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ενώ ορισμένοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει το δικό τους EMS ανεπίσημα, οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει το πλαίσιο EMS που καθορίζεται από εθνικά ή διεθνή πρότυπα και το σύστημά τους πέρασε από μια διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης έναντι ενός τυποποιημένου συνόλου απαιτήσεων για το EMS. Αυτή η τελευταία προσέγγιση είναι ιδανική για να εγγυηθεί ότι το σύστημά σας έχει ενσωματώσει όλες τις ισχύουσες διαδικασίες. Οι οργανισμοί που έχουν αξιολογήσει και πιστοποιήσει τα συστήματά τους βάσει αυτών των προτύπων μπορούν να αποκτήσουν μια ετικέτα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε τα πιο σημαντικά.

Τα πρότυπα ISO 14001 είναι ένα βασικό σύνολο απαιτήσεων για το EMS. Είναι μέρος του ISO14000, μιας ομάδας προτύπων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση. Τα πρότυπα ISO 14001:2015 (παλαιότερα ονομαζόταν ISO 14001) περιέχουν γενικές οδηγίες για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση του οργανισμού. Είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως και είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα EMS. 

Όπως ο GSTC, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δεν παρέχει απευθείας πιστοποιήσεις στον οργανισμό. Αυτό γίνεται από οργανισμούς πιστοποίησης ISO, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν οδηγίες για την πιστοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με πρότυπα ISO.

Το ISO14001:2015 ορίζει και απεικονίζει όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται γενικά σε έναν οργανισμό για ένα επιτυχημένο EMS. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό (οποιουδήποτε μεγέθους, τύπου ή φύσης). Είναι ευέλικτο και μη δεσμευτικό, πράγμα που σημαίνει ότι δείχνει τι πρέπει να γίνει αλλά όχι πώς. Μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του οργανισμού. Το ISO 14001:2015 δεν αναφέρει ακριβή κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης. Ο οργανισμός θα καθορίσει πρώτα ποιες περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του (προϊόντα και υπηρεσίες) μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει από την προοπτική του κύκλου ζωής. Το ISO 140001:2015 θα εφαρμοστεί σε αυτές τις περιβαλλοντικές πτυχές.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EU Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να διαχειριστούν καλύτερα τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, προσφέροντας εργαλεία που τους επιτρέπουν να αξιολογούν, να αναφέρουν και να βελτιώνουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. 

Μετά την αναθεώρηση του κανονισμού EMAS, οι οργανισμοί που πληρούν ήδη τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001:2015) θα συμμορφώνονται πιο εύκολα με το EMAS. Τρία χαρακτηριστικά για το EMAS είναι:

  • Απόδοση: Το EMAS υποστηρίζει οργανισμούς που είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση, βοηθώντας τους να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία για να το μετρήσουν.
  • Αξιοπιστία: η ανεξαρτησία της διαδικασίας εγγραφής EMAS διασφαλίζεται από επαλήθευση τρίτου μέρους.
  • Διαφάνεια: Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το EMAS επιτυγχάνουν μεγάλη διαφάνεια τόσο εσωτερικά (με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων) όσο και εξωτερικά (με την περιβαλλοντική δήλωση).

Ευρωπαϊκό Σύστημα Δείκτη Τουρισμού (European Tourism Indicator System)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δείκτη Τουρισμού είναι ένα σύστημα δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης και πληροφόρησης ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013.

Αυτό το εργαλείο διαχείρισης στοχεύει στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των προορισμών μετρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της αειφορίας τους. Αυτό τους επιτρέπει να εκτιμούν με την πάροδο του χρόνου εάν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών τους δραστηριοτήτων σε προορισμούς βελτιώνονται. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι είναι ένα εργαλείο εθελοντικής διαχείρισης, καθώς βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τον ίδιο τον διαχειριστή προορισμού.

Το εργαλείο ETIS βασίζεται σε 43 βασικούς δείκτες που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία για την παρακολούθηση της αειφορίας: διαχείριση προορισμού, οικονομική αξία, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό τους επιτρέπει επίσης να συγκρίνουν και να αναφέρουν την πάροδο του χρόνου μεταξύ των προορισμών. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να μετρούνται συχνά. Στη συνέχεια, υπάρχει επίσης μια λίστα πιθανών συμπληρωματικών δεικτών που μπορούν να βοηθήσουν τον διαχειριστή προορισμού να προσαρμόσει αυτό το εργαλείο στις ανάγκες τους.

Το Ecocamping είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος και ποιότητας για κάμπινγκ. Συμβουλεύουν επίσης και εκπαιδεύουν το προσωπικό του κάμπινγκ και απονέμουν την ετικέτα ECOCAMPING για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης. Αυτή η διάκριση ECOCAMPING δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο κάμπινγκ. Προς το παρόν, υπάρχουν 225 κάμπινγκ Ecocamping στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σλοβενία.