Θέμα 3 Ευρώπη και διαχείριση απορριμμάτων πλαστικών

Στην ΕΕ, το πλαστικό χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή συσκευασιών (40%), μετά για καταναλωτές και οικιακά αγαθά (22%) και για κτίρια και κατασκευές (20%).

Ενώ η επεξεργασία πλαστικών απορριμμάτων έχει ως εξής:

  • Καύση 39%
  • Χωματερή 31%
  • Ανακύκλωση 30%

Όπως φαίνεται, λιγότερο από το 1/3 της παραγωγής πλαστικών σε χώρες της ΕΕ, ανακυκλώνεται.

Πλαστικά απόβλητα ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, τα πλαστικά απόβλητα κυμαίνονται από 14 έως 60 kg / κατά κεφαλήν ανάλογα με τη χώρα.

Τα υψηλότερα νούμερα πλαστικών απορριμμάτων σε kg / κεφαλή έχει η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία.

Ωστόσο, τα υψηλότερα νούμερα πλαστικών απορριμμάτων σε τόνους / χώρα έχει η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Χώρες όπως η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η Τσεχία και η Σλοβακία έχουν ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών περίπου 50-60%.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Φινλανδία και η Εσθονία έχουν χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών κάτω από το 30%.

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών είναι η Λιθουανία (> 70%) και η Σλοβενία (60-70%).

Τι γίνεται με την κυκλικότητα;

Η συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά τα τρέχοντα συστήματα αντιμετωπίζουν προκλήσεις ικανότητας και εκσυγχρονισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην επεξεργασία χρησιμοποιημένων πλαστικών, όσον αφορά την αύξηση του όγκου, την ποιότητα και την απόδοση των επανεπεξεργασμένων πλαστικών. Οι βελτιώσεις οφείλονται εν μέρει σε τεχνικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης συλλογής και διαλογής με ρομποτική, και νέων μεθόδων ανακύκλωσης χημικών για την απόκτηση «παρθένων» πλαστικών. Η χημική ανακύκλωση πλαστικών θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο επεκτείνοντας την ικανότητα επεξεργασίας πολύπλοκων ροών υλικών και παρέχοντας ανακυκλωμένα υλικά παρθένου ποιότητας. Επιπλέον, η χρήση λιπασματοποιημένου υλικού σε επιλεγμένες εφαρμογές θα μπορούσε να επιτρέψει την οργανική ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων.

Οι κακώς λειτουργικές αγορές ανακυκλωμένων πλαστικών είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια κυκλική οικονομία πλαστικών, παρουσιάζοντας μια πρόκληση για τη βελτίωση των παγκόσμιων ποσοστών ανακύκλωσης. Οι πρώτες ύλες για τα περισσότερα πλαστικά είναι ορυκτά καύσιμα, τα οποία είναι σήμερα φθηνότερα στη χρήση από τα ανακυκλωμένα υλικά.

Το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας απαιτεί ουσιαστικά νέες προσεγγίσεις στα υποκείμενα επιχειρηματικά μοντέλα και σχέδια προϊόντων που σχετίζονται με τα πλαστικά. Έννοιες όπως ο οικολογικός σχεδιασμός και τα συστήματα υπηρεσιών προϊόντων αμφισβητούν το τρέχον γραμμικό παράδειγμα παραγωγής και κατανάλωσης μέσω της εξάλειψης ή της επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων.