Θέμα 3 Βήματα για τη δημιουργία ενός κυκλικού δικτύου αξίας

Οι καλύτερες συνεργασίες – και τα καλύτερα αποτελέσματα – μπορούν να προέλθουν από την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές σχέσεις αλυσίδας εφοδιασμού, προς ένα κοινό όραμα και αμοιβαίες ευκαιρίες για την επίτευξη βιώσιμων, μακροπρόθεσμων στόχων.

Καθιερώστε μια σαφή ηγεσία για να καθοδηγήσετε τη διαδικασία και να εμπλέξετε τον οργανισμό να δημιουργήσει υποστήριξη.

Δημιουργήστε κοινές αξίες για να εμπνεύσετε την καινοτομία και να χτίσετε εμπιστοσύνη.

Η χαρτογράφηση των βασικών ενδιαφερομένων μερών και των επακόλουθων υλικών και χρηματοοικονομικών ροών επιτρέπει τον εντοπισμό κλειστών βρόχων που προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία, δίνοντας στην επιχειρηματική περίπτωση πρόσθετη δύναμη και βάρος.

  • Χαρτογραφήστε την αξιακή σας αλυσίδα για να κατανοήσετε καλύτερα ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τον εντοπισμό win-win καταστάσεων σχετικά με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (δηλ. Υλικά, οικονομικά, εμπορικά και συμβατικά θέματα) για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας.
  • Προσδιορίστε ομάδες ενδιαφερομένων με ευθυγραμμισμένα ενδιαφέροντα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτής της αξίας.
  • Προτεραιότητα και συμμετοχή ενδιαφερομένων που δημιουργούν αξία

Ο μετασχηματισμός μιας αλυσίδας αξίας απαιτεί δέσμευση από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Είναι ουσιαστικό να υπάρχει ένα διεξοδικό σχέδιο επικοινωνίας και εμπλοκής των ενδιαφερομένων. Ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των ενδιαφερόμενων μερών αυξάνεται στην κυκλική προσέγγιση, σε σύγκριση με μια γραμμική προσέγγιση, επομένως είναι απαραίτητος ο καθορισμός σαφών ευθυνών και ρόλων σε μια συν-δημιουργική διαδικασία.

  • Καθιέρωση και συμφωνία σε αυτές τις ευθύνες και δεσμεύσεις σε αρχικά στάδια για την αποφυγή παρεξηγήσεων και άλλων πιθανών ζητημάτων.
  • Καθιέρωση μη παραδοσιακών μηχανισμών σύναψης συμβάσεων.
  • Καθιέρωση κινήτρων για συνεργασία.
  • Καθιέρωση υλικών και μηχανισμών παρακολούθησης δεδομένων.

Η κατανόηση των κινήτρων και των επικοινωνιακών αναγκών κάθε ενδιαφερομένου επιτρέπει τη δημιουργία μιας ισχυρής και συναρπαστικής αφήγησης για κάθε κοινό, ενισχύοντας τις δεσμεύσεις και τις σχέσεις.

  • Καθορίστε ένα σχέδιο επικοινωνίας με σαφή και συνοπτικά μηνύματα για να εξηγήσετε και να εγγυηθείτε την κατανόηση των μετρήσιμων οφελών της συνεργασίας για όλους τους εταίρους, πέρα ​​από τις συμφωνημένες ευθύνες και δεσμεύσεις.
  • Προσαρμόστε τα μηνύματα σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων.
  • Καθιερώστε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης.