Θέμα 2 Στρατηγικές, δυνατότητες και οφέλη δικτύων κυκλικής αξίας

Οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν διαφορετικές στρατηγικές δικτύου αξίας σε μια κυκλική οικονομία:

 • Industrial Symbiosis: Η ροή αποβλήτων μιας εταιρείας χρησιμοποιείται ως είσοδος για άλλη εταιρεία / εταιρείες, συνήθως σε ένα συγκεκριμένο περιφερειακό περιβάλλον. Μερικά από τα απόβλητά σας θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για έναν τοπικό κατασκευαστή να αναπτύξει με αυτά νέα προϊόντα.
 • Take-back Management: Οργάνωση εφοδιαστικής (π.χ. μέσω συνεργασίας στο διαδίκτυο) για την ανάκτηση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους για λογαριασμό του πελάτη, διευκολύνοντας την εκτέλεση μιας βιώσιμης στρατηγικής διαχείρισης υλικών (Δηλαδή ανακατασκευή επίπλων δωματίου ξενοδοχείου για να τους δοθεί μια δεύτερη ζώή).
 • Προσεγγίσεις πλατφόρμας: Μια διαδικτυακή ή επιτόπια λύση που επιτρέπει την κοινή χρήση στοιχείων (π.χ. υλικά, γνώσεις, υποδομές, χρόνος ή ακόμη και χώρος). Θα μπορούσε να χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική κινητικότητα σε έναν προορισμό.
 • Συνεργασία με τον πελάτη: Οργάνωση στην οποία η εταιρεία και ο πελάτης συνεργάζονται αποτελεσματικά για να δημιουργήσουν και να αποτυπώσουν αξία, αναπτύσσοντας νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η στρατηγική μπορεί να σχετίζεται στενά με τα προαναφερθέντα συστήματα ανάληψης.
 • Εγγύτητα ή εντοπισμός: Οργάνωση των φυσικών ροών πόρων και προϊόντων σε τοπική κλίμακα (π.χ. τοπική διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, τοπική κατασκευή 3D κ.λπ.). Τα προϊόντα που βασίζονται στην εγγύτητα αποτελούν μέρος αυτής της στρατηγικής. Εγχώρια προϊόντα μηδενικών μιλίων.
 • Συνεργασία δικτύου αξίας: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών φορέων, τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανισμών σε όλο το δίκτυο αξίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Η σύνδεση και η ενίσχυση ενός δικτύου φορέων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τους και πέρα ​​από αυτήν, δημιουργεί ένα δίκτυο αλυσίδων αξίας, με τη διαχείριση της διαφάνειας των δεδομένων, των συναλλαγών, των ροών υλικού, των ευθυνών και της κοινής χρήσης των πλεονεκτημάτων και είναι ένας βασικός παράγοντας για το κλείσιμο βρόχων πόρων και την εφαρμογή κυκλικών πρακτικών .

Ενεργοποιητές και εμπόδια για τη δημιουργία ενός δικτύου αξίας για κυκλική διαγώνια συνεργασία

Παράγοντες ενεργοποίησης

 • Εξασφάλιση διαφανούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων (δηλαδή, σχετικά με προϊόντα, διαδικασίες κ.λπ.) με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εντός ή / και σε αλυσίδες αξίας και τομείς).
 • Μετάβαση από προστατευτικές προσεγγίσεις σε πιο ανοιχτές και συνεργατικές δομές. Βεβαιωθείτε ότι η συνεργασία είναι ρεαλιστική.
 • Έχοντας κοινή κατανόηση της σχέσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Συμφωνία για ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα και πλαίσιο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Διασφάλιση ότι όλοι οι εταίροι είναι δεσμευμένοι, μοιράζονται κοινούς στόχους, αξίες, προσδοκίες και αμοιβαίες ευκαιρίες (δηλαδή, μακροπρόθεσμες απόψεις και βραχυπρόθεσμα κέρδη).
 • Κατανόηση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και προσδιορισμός της επιπλέον αξίας που αποκτήθηκε μέσω της δημιουργίας της συνεργασίας.
 • Παροχή αμοιβαίας υποστήριξης.
 • Δημιουργία μιας προοδευτικής ηγεσίας που θα είναι σε θέση να εντοπίσει στρατηγικούς πρωταθλητές, να προωθήσει κοινές αξίες και νοοτροπίες και να εμπλέξει σχετικούς ενδιαφερόμενους.
 • Σαφείς αλυσίδες συντονισμού, συμβάσεων και χρηματοοικονομικών μηχανισμών.

Εμπόδια

 • Συγκρούσεις δεδομένων, ως αποτέλεσμα έλλειψης πληροφοριών ή διαφορών στις ερμηνείες Συγκρούσεις σχέσεων, λόγω της ύπαρξης στερεοτύπων, εσφαλμένης επικοινωνίας ή ισχυρών συναισθημάτων και αρνητικών συμπεριφορών.
 • Δυσκολίες στην αλλαγή της κουλτούρας των οργανώσεων και των οργανωτικών θεμελίων Νομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις (δηλ. Θεσμικό σύστημα που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της γραμμικής οικονομίας) ·
 • Ψυχικά, προσωπικά εμπόδια.
 • Διαρθρωτικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών που σχετίζονται με το χρόνο / γεωγραφία, διαφορές στις αναθέσεις ρόλων και μη ισορροπημένα επίπεδα ισχύος σε σχέση με τους πόρους.
 • Έλλειψη λύσεων ΤΠΕ που μπορεί να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελεσματικότητας για όλους τους ενδιαφερόμενους με διαφανή τρόπο
 • Εμπόδια που προκύπτουν από διαφορές στους στόχους και τις αξίες των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων Πολυπλοκότητα των αλυσίδων αξίας.
 • Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.
 • Δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι βιομηχανικοί πελάτες για την κατανόηση της αξίας ή της προοπτικής του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Πιθανές συγκρούσεις μεταξύ βιωσιμότητας και κερδοφορίας
 • Έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη κυκλικών λύσεων και η έλλειψη χρηματοοικονομικών λύσεων
 • Έλλειψη υποστήριξης για την ενσωμάτωση των στόχων αειφορίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.