Θέμα 2 Εμπόδια στον μετασχηματισμό της κυκλικής οικονομίας

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία οφείλονται κυρίως στα συστημικά εμπόδια που υπάρχουν στην τρέχουσα γραμμική οικονομία :

 • Απουσία ίσων όρων ανταγωνισμού: Το τρέχον οικονομικό σύστημα προσανατολίζεται προς τη ζήτηση της γραμμικής οικονομίας. Η κυκλική επιχειρηματικότητα βρίσκεται επομένως σε μειονεκτική θέση.
 • Κατεστημένα συμφέροντα: Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία οδηγεί σε κόστος συναλλαγής, αβεβαιότητα και, συνεπώς, αντίθεση. Επιπλέον, νέα, κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. κοινή χρήση οικονομίας) ενδέχεται να συγκρούονται με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και συμφωνίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.
 • Εστίαση στην παραδοσιακή αλυσίδα αξίας: Για να κλείσετε βρόχους, είναι απαραίτητες νέες συμμαχίες εκτός των παραδοσιακών αλυσίδων αξίας.
 • Βραχυπρόθεσμη προοπτική: Πολλές εταιρείες έχουν, για πολλούς λόγους, μια βραχυπρόθεσμη προοπτική.
 • Το ΑΕΠ περιορίζεται ως δείκτης: Το ΑΕΠ δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος για την κοινωνία (εξωτερικότητες). Επομένως, το δυναμικό κοινωνικής πρόνοιας υποτιμάται.
 • Περιορισμοί στις ετήσιες εκθέσεις: Οι παραδοσιακές ετήσιες εκθέσεις και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων καλύπτουν μόνο ένα μέρος της κοινωνικής αξίας. Η ολοκληρωμένη αναφορά, καθώς και οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί λογαριασμοί κερδών και ζημιών θα το συμπληρώνουν αυτό.
 • Αναλογία τιμών έναντι δευτερευόντων πόρων: Οι τιμές των πρώτων υλών είναι μικρές. Σε χαμηλές τιμές, οι δευτερεύοντες πόροι (καλής ποιότητας) δεν είναι ανταγωνιστικοί.
 • Απουσία πραγματικής τιμολόγησης (εξωτερικότητες): Μη ενσωματώνοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος στις τιμές, οι οικονομικές αποφάσεις βασίζονται σε λανθασμένα σήματα της αγοράς.
 • Περιορισμοί στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα: Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθούν, για παράδειγμα επειδή η χρηματοδότηση είναι πιο δύσκολη.
 • Κλείδωμα σε υποδομές υψηλής έντασης πόρων: Η φυσική υποδομή της διεθνούς παραγωγής, της κατανάλωσης και του εμπορίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και προσανατολίζεται στα μοντέλα μιας χρήσης.
 • Εξωτερικότητες και πραγματικές τιμές: Οι επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση πόρων θα πρέπει να αφαιρεθούν και όλες οι «εξωτερικές ενέργειες» πρέπει να ενσωματωθούν στην τιμή των πόρων και της ενέργειας. Η εμπειρία από τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες υποδηλώνει ότι οι κανονισμοί με βαθιές συστηματικές επιπτώσεις – ιδίως η τιμή του άνθρακα – μπορούν να αποδυναμωθούν από ομάδες ειδικών συμφερόντων.
 • Έλλειψη συνειδητοποίησης
 • Εκτίμηση για ιδιοκτησία: Η ιδιοκτησία συχνά συνδέεται στενά με την κατάσταση και τις τρέχουσες προτιμήσεις. Η λειτουργικότητα μπορεί να είναι δευτερεύουσα για την πλήρη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος. Ένα νέο προϊόν μπορεί να προτιμάται έναντι ενός μεταχειρισμένου προϊόντος.
 • Εμπόδια καταναλωτών: Κατανόηση και εκτίμηση του τι αντιπροσωπεύει η ιδέα. Για να φτάσετε στη μαζική αγορά, μπορεί να χρειαστεί ένα σύστημα πιστοποίησης ή επισήμανσης προϊόντος. Τα βασικά εμπόδια περιλαμβάνουν την έλλειψη τυποποίησης των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται σε διαφορετικές χώρες, το κόστος αξιολόγησης της κατανάλωσης πόρων για μεμονωμένες επιχειρήσεις και την απουσία ενός ευρέως αναγνωρισμένου, ανεξάρτητου οργανισμού για την απονομή πιστοποίησης για την αποδοτικότητα των πόρων ή την κυκλική οικονομία.

Τα εμπόδια αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση (ορυκτών) υλικών ως ενέργειας και την επιδείνωση της ποιότητας των υλικών σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης χρήσης.

 • Χρήση υλικών ως ενέργεια: Για αυτά τα υλικά, και, ειδικότερα, για φορείς ορυκτής ενέργειας, το κλείσιμο του βρόχου δεν είναι δυνατό και ένα μεγάλο μερίδιο αυτών των υλικών διατηρεί τον βαθμό κυκλικότητας χαμηλό. Η ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη μετάβαση προς την κυκλικότητα.
 • Αποθήκευση υλικών ως αποθέματα κατά τη χρήση: Ένα πολύ μεγάλο μέρος των υλικών που χρησιμοποιούμε εξακολουθεί να συσσωρεύεται ως αποθέματα κατά τη χρήση. Ενώ μπορεί να παρατηρηθεί μια τάση σταθεροποίησης των αποθεμάτων στις βιομηχανικές χώρες, παγκοσμίως τα αποθέματα αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς. Όσο οι προσθήκες στα αποθέματα αυξάνονται με τόσο υψηλούς ρυθμούς, ακόμη και τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα συμβάλουν περιορισμένα στη συνολική κυκλικότητα.
 • Ποιότητα πόρων: Τα εμπόδια υλικού, κυρίως στην ποιότητα των πόρων, καθιστούν την ανάκαμψη δύσκολη ή αδύνατη.

Source: Karsten Würth (unsplash.com)