Θέμα 1

Ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να καλύψει διάφορα θέματα. Ας δούμε τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι ή τι πρέπει να είναι ο αειφόρος τουρισμός.

Ο πιο συχνά αναφερόμενος ορισμός προέρχεται από την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του ΟΗΕ: «[…] η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

Η πιο κοινή αναπαράσταση της αειφορίας είναι η ακόλουθη:

Source: World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. .

Για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών μας, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές.

Σύμφωνα με το UNTWO ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να οριστεί ως «[…] Τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής».

  • Οι κοινωνικοί στόχοι είναι η ενδυνάμωση, η κοινωνική συνοχή, η πολιτιστική ταυτότητα κ.λπ.
  • Οι οικονομικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα κ.λπ.
  • Οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι η ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, η ικανότητα μεταφοράς, η βιοποικιλότητα κ.λπ.

Ορισμένοι τύποι τουρισμού μπορούν να δώσουν έμφαση σε έναν από τους 3 πυλώνες, π.χ. τον οικοτουρισμό, τον πυλώνα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, τον υπεύθυνο τουρισμό με αυτόν της κοινωνικής ανάπτυξης.

Source: from World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.