Θέμα 1 EU Ecolabel

  1. Δείτε εδώ τη γενική συμμόρφωση του οργανισμού σας με τα κριτήρια (βλ. Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/175 της 25ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων οικολογικού σήματος ΕΕ για τουριστικά καταλύματα).
  2. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα σας: Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ανάθεση και τη διαχείριση των εφαρμογών οικολογικού σήματος της ΕΕ στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.
  3. Καταχωρίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στον ηλεκτρονικό κατάλογο οικολογικών σημάτων της ΕΕ, ECAT: Αυτός ο κατάλογος είναι το σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της εγκυρότητας της άδειας οικολογικού σήματος ενός οργανισμού. Για εγγραφή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη εδώ.
  4. Δοκιμή προϊόντων και υπηρεσιών για τη δημιουργία φακέλου εφαρμογής: Για να εκτιμηθεί η συμμόρφωση των κριτηρίων, πρέπει να αποσταλεί φάκελος αίτησης. Περιλαμβάνει σχετικές δηλώσεις, δελτία δεδομένων και αποτελέσματα δοκιμών. Η συνάφεια θα αξιολογηθεί από τον αρμόδιο φορέα.
Τύπος αιτούντων Εφάπαξ τέλος αίτησης Ετήσια συνδρομή
Μικρές επιχειρήσεις
200-350
Maximum 18 750
ΜΜΕ και επιχειρήσεις από αναπτυσσόμενες χώρες
200-600
Maximum 18 750
Άλλες εταιρείες
200-2 000
Maximum 25 000
  1. Αξιολόγηση: Ο αρμόδιος φορέας θα αξιολογήσει όλα τα έγγραφα και μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα. Μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν δεν αποσταλούν επαρκή έγγραφα εντός 6 μηνών από την αίτηση. Μετά την αξιολόγηση, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται κατά περίπτωση και μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον χρεώσεις.
  2. Έγκριση αίτησης και ανάθεση άδειας: Ο αρμόδιος φορέας εκδίδει σύμβαση και άδεια που δηλώνει την έγκριση. Μόλις υπογραφεί η σύμβαση, μπορείτε να ζητήσετε το πιστοποιητικό οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ως κάτοχος άδειας, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνεχή συμμόρφωση με τα κριτήρια. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές δειγμάτων.
  3. Προβολή σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας που κατέχουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ: Χρήση λογότυπου, κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών EU Ecolabel, Ψηφιακή παρουσία (κοινωνικά μέσα) κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Πώς να υποβάλετε αίτηση για οικολογικό σήμα ΕΕ, κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Εγχειρίδιο χρήστη για EU Ecolabel Tourist Accommodation, κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Ο κατάλογος τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ για οικολογικά σήματα, κάντε κλικ ΕΔΩ