Θέμα 1 Χαρακτηριστικά βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πιέσεις στις επιχειρήσεις να είναι έτοιμες για ό, τι ισχύει το μέλλον. Η αειφορία δεν πρέπει να θεωρείται απλώς μια άλλη λέξη-κλειδί, αλλά αναπόσπαστο μέρος κάθε επιχειρηματικού μοντέλου. Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο εστιάζει στην αξία – την αξία που μπορεί να προσθέσει στους ενδιαφερόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία – ενώ συνεχίζει να αποκομίζει κέρδος, να βελτιώνεται και να μεγαλώνει.

  • Όπως και κάθε επιχειρηματικό μοντέλο, πρέπει να είναι εμπορικά επιτυχημένο, οπότε θα πρέπει να έχει μια πρόταση αξίας και να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιτευχθεί.
  • Πρέπει να είναι μελλοντικά έτοιμο, οπότε θα πρέπει να είναι σε θέση να πετύχει σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενων τιμών για την ενέργεια και τα εμπορεύματα και να λειτουργεί σε έναν ευμετάβλητο κόσμο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
  • Πρέπει να εξετάσει το ρόλο της μέσα σε μια κοινωνία και στο περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια βιώσιμη επιχείρηση μέσα σε μια μη βιώσιμη οικονομία. Για παράδειγμα, πρόκειται για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φύση ή τα υλικά είναι δωρεάν;
  • Πρέπει να εξηγήσει πώς θα είστε ανταγωνιστικοί και πώς θα δημιουργήσετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να είστε μέλος μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Οι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν όλους τους οδηγούς και τους λόγους βιωσιμότητας, αλλά εξαρτάται από αυτούς πώς προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να τα ενσωματώσουν. Υπάρχουν πολλά εργαλεία και προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, όλα τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο (sustainable business model – SBM) εξετάζει ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό σκοπό, στη συνέχεια σε διαδικασίες και να διερευνήσει ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  • Καθορίζει πώς τα υλικά μπορούν να μεγιστοποιηθούν και να εξοικονομείται περισσότερη ενέργεια
  • Καθορίζει πώς μπορεί να δημιουργηθεί αξία από απόβλητα, όπως ανακύκλωση, πρωτοβουλίες cradle-to-cradle.
  • Δίνει προσοχή στην κοινωνική αξία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Διερευνά τη συνεργασία και τις συνεργασίες και τη συμπαραγωγή αξίας.
  • Ενθαρρύνει την επάρκεια, όταν κατανοείτε πότε ικανοποιούνται οι ανάγκες.

Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο αναγνωρίζει και αντιπροσωπεύει τα πλαίσια στα οποία υπάρχει, ιδιαίτερα τη σχέση του με την κοινωνία και το περιβάλλον, και αναλαμβάνει την ευθύνη για τον ρόλο που παίζει σε αυτά τα πλαίσια.

Source: Bocken (2014) – A canvas for sustainable business models.