Θέμα 1 Πλεονεκτήματα για τον μετασχηματισμό της κυκλικής οικονομίας

Η κυκλική οικονομία παρέχει διάφορα οικονομικά οφέλη :

 • Οικονομική Ανάπτυξη

Οι υπολογισμοί της McKinsey & Co. δείχνουν ότι σε μια κυκλική οικονομία το ΑΕΠ, και συνεπώς η οικονομική ανάπτυξη, αυξάνεται. Αυτό είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα ενός συνδυασμού αυξημένων εσόδων από νέες κυκλικές δραστηριότητες και φθηνότερης παραγωγής με τη λήψη περισσότερης λειτουργικότητας από υλικά και άλλες «εισόδους». Η επίδραση αυτής της διαφοράς στην είσοδο και την παραγωγή οδηγεί σε υψηλότερη αποτίμηση της εργασίας, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα και τις δαπάνες ανά νοικοκυριό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ΑΕΠ.

 • Σημαντική εξοικονόμηση πόρων

Θεωρητικά, η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε εξοικονόμηση υλικών άνω του 70% σε σύγκριση με την εξόρυξη πρώτων υλών σε συνηθισμένα μοντέλα (business-as-usual models  – BAU). Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, η συνολική ζήτηση για υλικά θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι χωρίς κυκλική οικονομία. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική ανάγκη υλικών σε κυκλική οικονομία από ό,τι στο συνηθισμένο μοντέλο, με την ανάγκη να καταναλώνεται λιγότερο και να αποφεύγεται η υγειονομική ταφή.

 • Αύξηση της απασχόλησης

Μια μεγάλη μελέτη των The Ellen MacArthur Foundation, SUN και McKinsey σχετικά με τις επιπτώσεις της μετάβασης στην κυκλική οικονομία της απασχόλησης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απασχόληση θα αυξηθεί καθώς προχωράμε σε μια κυκλική οικονομία. Αυτές οι θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μέσω αύξησης:

  • Στις δαπάνες μειώνοντας τις τιμές.
  • Σε πρακτικές υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης και επισκευής υψηλής έντασης εργασίας.
  • Σε θέσεις εργασίας στον τομέα της εφοδιαστικής λαμβάνοντας τοπικά προϊόντα.
  • Σε νέες επιχειρήσεις μέσω της καινοτομίας, της οικονομίας των υπηρεσιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

 • Κίνητρα για καινοτομία

Η κυκλική οικονομία ζητά καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε έναν νέο τρόπο σκέψης. Στοχασμός σε κυκλικές και όχι γραμμικές αλυσίδες τιμών και στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση για ολόκληρο το σύστημα στο οποίο ανήκει ένας οργανισμός, οδηγεί σε νέες ιδέες και διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών, κατασκευαστών και ανακυκλωτών, καθώς και βιώσιμων καινοτόμων.

 • Λιγότερες εκπομπές

Ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να μειωθούν :

 • Με την επαναχρησιμοποίηση, την αποϋλοποίηση και τα μοντέλα υπηρεσιών, απαιτούνται λιγότερα (ρυπογόνα) υλικά και διαδικασίες παραγωγής για την παροχή επαρκών υπηρεσιών και λειτουργικότητας.
 • Δίνεται προτεραιότητα στις ενεργειακά αποδοτικές και μη τοξικές ύλες, στις διαδικασίες κατασκευής και ανακύκλωσης.
 • Το σύστημα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα.
 • Τα υπολείμματα (συμπεριλαμβανομένου του νερού, του αερίου και της στερεάς μορφής) θεωρούνται πολύτιμα και απορροφώνται όσο το δυνατόν περισσότερο για επαναχρησιμοποίηση στη διαδικασία.

 

 • Παραγωγικότητα και υγεία του εδάφους

Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο γεωργικό σύστημα ενθαρρύνει την μη εκμετάλλευση της γης και των οικοσυστημάτων αλλά τη διασφάλιση επιστροφής σημαντικών θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Τα απόβλητα αποφεύγονται χωρίς να θυσιάζεται η παραγωγικότητα του εδάφους. Ως αποτέλεσμα, η αξία της γης μεγαλώνει και το σύστημα είναι πιο ισορροπημένο και πιο ανθεκτικό. Στην Ευρώπη, μια κυκλική προσέγγιση των συστημάτων διατροφής μας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 80% του τεχνητού λιπάσματος. Αυτό αποκαθιστά τη φυσική ισορροπία στο έδαφος.

 • Λιγότερες αρνητικές παρενέργειες

Ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και τις εκπομπές και διαχωρίζοντας τα προϊόντα σε καθαρά υπολείμματα, αντιμετωπίζουμε μη βιώσιμες εξωτερικές δράσεις, όπως η χρήση γης, η ρύπανση των υδάτων, του αέρα και του εδάφους, οι εκπομπές τοξικών ουσιών και η κλιματική αλλαγή.

Το Ίδρυμα Ellen MacArthur τα συνοψίζει σε 4 ευκαιρίες :

 • Νέες ευκαιρίες κέρδους

Οι εταιρείες θα μειώσουν το υλικό κόστος τους και θα αναπτύξουν εντελώς νέες αγορές για να έχουν κέρδη. Αυτές οι νέες ευκαιρίες κέρδους οφείλονται σε:

  • Περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και παραγωγικότητα
  • Διασφάλιση της συνέχειας του εφοδιασμού
  • Δημιουργία νέων αγορών
  • Προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές και
  • Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των αποβλήτων.

 

 • Μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και ανθεκτικότητα

Μια κυκλική οικονομία διασφαλίζει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί λιγότερες πρώτες ύλες και πιο ανακυκλωμένα υλικά και η αξία αυτών των πρώτων υλών μεγιστοποιείται καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σχετικά μικρότερο κόστος υλικού από το κόστος εργασίας, μειώνοντας τον αντίκτυπο του υλικού κόστους και τη διαθεσιμότητα υλικού στη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα μιας εταιρείας. Ένα ανθεκτικό σύστημα «αντέχει» τις ξαφνικές αλλαγές και είναι σε θέση να επανέλθει σε ισορροπία μετά από μια αλλαγή μέσω καινοτόμων λύσεων. Αυτές οι λύσεις θα βρίσκονται στην αιχμή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα.

 • Απαίτηση για νέα μοντέλα υπηρεσιών

Μέσα σε μια κυκλική οικονομία αυξάνεται η ζήτηση για νέες υπηρεσίες. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας για υπαλλήλους και επιχειρηματίες. Αυτές οι νέες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες βρίσκονται κυρίως με:

  • Αντιστρεφόμενες εταιρείες logistics που συλλέγουν, μεταφέρουν, επισκευάζουν και αναδιανέμουν προϊόντα μετά τη χρήση, για να επανεισαχθούν στην αγορά ξανά.
  • Οι έμποροι και οι πλατφόρμες πωλήσεων που διευκολύνουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και την υψηλότερη χρήση των προϊόντων.
  • Εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανακατασκευής και της ανάκτησης προϊόντων που διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση και επισκευή.
  • Οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες εγκαίρως θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των καθυστερημένων. Σε αυτή την περίπτωση
  • ισχύει η έννοια της δημιουργικής καταστροφής, που σημαίνει ότι θα εμφανίζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε βάρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου.
 • Βελτιστοποιημένες πελατειακές σχέσεις

Η κυκλική οικονομία προσφέρει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες για δέσμευση των πελατών. Η μετάβαση σε μοντέλα εξυπηρέτησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και ενοικίασης αναμένεται να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ πελάτη και προμηθευτή, επειδή υπάρχει περισσότερη επαφή κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εάν ο προμηθευτής παραμείνει υπεύθυνος για το προϊόν που παρέχεται, η ικανοποίηση και η αφοσίωση των πελατών μπορούν να προκύψουν μέσω καλής επικοινωνίας και συχνής ενδιάμεσης επαφής και εξυπηρέτησης για συντήρηση, επισκευή.