Θέμα 1 Εισαγωγή στη διαχείριση ενέργειας

Ως βασική πτυχή της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, η βιωσιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού σε βασικές αγορές-πηγές. Όπως και σε κάθε άλλη περιοχή, η ολοκληρωμένη δέσμευση και συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων διαδραματίζει ουσιαστικό στοιχείο και ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού.

Στον τομέα της ενέργειας, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη τόσο η ενεργειακή βιωσιμότητα όσο και η ενεργειακή απόδοση. Η αειφόρος ενέργεια μπορεί να εκτιμηθεί από την προοπτική της κατανάλωσης / παραγωγής ή του αντίκτυπου που έχει στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα μπορεί να περιγραφεί ως η αλληλεπίδραση μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας και της ενέργειας που προκαλείται / επενδύεται.

Η ενέργεια είναι ένας θεμελιώδης πόρος για τις απλούστερες δραστηριότητες σε οποιαδήποτε εταιρεία. Είναι ένας ακριβός πόρος με σταθερή διακύμανση των τιμών λόγω της φθαρτής φύσης της προέλευσής του (κυρίως μη ανανεώσιμες πηγές). Η ενεργειακή απόδοση «χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του ίδιου ποσού υπηρεσιών ή χρήσιμης παραγωγής». Η διαχείριση της ενέργειας είναι «η στρατηγική προσαρμογής και βελτιστοποίησης της ενέργειας, χρησιμοποιώντας συστήματα και διαδικασίες έτσι ώστε να μειώνονται οι ενεργειακές απαιτήσεις ανά μονάδα εξόδου ενώ διατηρείται σταθερό ή μειώνεται το συνολικό κόστος παραγωγής της παραγωγής από αυτά τα συστήματα» (Bureau of Energy Efficiency, 2005: 1).

  1. Στόχος της διαχείρισης ενέργειας

Οι στόχοι της διαχείρισης ενέργειας είναι:

  • Μειώστε το ενεργειακό κόστος / απόβλητα χωρίς διακοπή της παραγωγής / της υπηρεσίας και της ποιότητας.
  • Μειώστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ή πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας. Αυτό το πρόγραμμα ξεκινά με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενέργεια που χρησιμοποιείται. Το επόμενο βήμα του προγράμματος είναι ο ενεργειακός έλεγχος που γίνεται μέσω της απόκτησης δεδομένων, του ισολογισμού ενέργειας και της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας. Το ακόλουθο βήμα απαιτεί τον προσδιορισμό των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με τη διεξαγωγή τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας. Αργότερα, αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Στο τέλος, όπως σε κάθε διαδικασία, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται, ώστε να μπορεί να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Source: Mendes, J. & Santos, I. (2014).