Θέμα 1 Αρχές κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων

Τα Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα θεωρούνται ένα υποσύνολο της ευρύτερης ομάδας βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Αρκετοί ορισμοί των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων μπορούν να βρεθούν στην πρόσφατη βιβλιογραφία, αλλά προς το παρόν δεν έχει υπάρξει συναίνεση σχετικά με έναν γενικό ορισμό. Ο Mentink (2014) ορίζει το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο ως «τη λογική του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί, παραδίδει και αποτυπώνει αξία με και μέσα σε κλειστούς βρόχους υλικών», ενώ οι Linder και Williander (2015) ορίζουν ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο ως «επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο η λογική για τη δημιουργία αξίας βασίζεται στη χρήση της οικονομικής αξίας που διατηρείται στα προϊόντα μετά τη χρήση στην παραγωγή νέων προσφορών».

Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής κυκλικής οικονομίας απαιτεί αρκετές οργανωτικές και στρατηγικές αλλαγές. Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική του επιχειρηματικού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αξίας, της πρότασης αξίας, της παράδοσης αξίας και της συλλογής αξιών, απαιτούνται οι ακόλουθες αλλαγές:

 • Στο στοιχείο Δημιουργία αξίας (1), τα προϊόντα πρέπει να κατασκευάζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες, με ανακυκλωμένα υλικά και συγκεκριμένους πόρους, που μπορεί να απαιτούν όχι μόνο συγκεκριμένες δυνατότητες, αλλά και τη δημιουργία συστημάτων αντίστροφης εφοδιαστικής και τη διατήρηση σχέσεων με άλλες εταιρείες και πελάτες για να διασφαλιστεί το κλείσιμο του βρόχου υλικών.
 • Στη συνιστώσα Πρόταση αξίας (2), τα προϊόντα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν πλήρως, ή οι εταιρείες πρέπει να στραφούν προς το σύστημα εξυπηρέτησης προϊόντων (PSS) και να πουλήσουν την απόδοση που σχετίζεται με δραστηριότητες, διαδικασίες, πόρους και δυνατότητες των υπηρεσιών.
 • Στο στοιχείο Παράδοση αξίας (3), η πώληση “κυκλικών” προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί προηγούμενες αλλαγές στις συνήθειες των πελατών ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ακόμη και αλλαγές των πελατών.
 • Τέλος, στο στοιχείο Σύλληψη αξίας (4), απαιτείται αλλαγή για την πώληση υπηρεσιών βάσει προϊόντων που χρεώνονται ανάλογα με τη χρήση τους.
 1. Πώς να κατηγοριοποιήσετε τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα;

Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να χαρακτηριστούν λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Χρησιμοποιώντας αυτήν την προοπτική, τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη θέση τους σε τρεις διαφορετικές φάσεις:

 • Δημιουργία αξίας πριν από τη χρήση του προϊόντος (εστίαση στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία κατασκευής),
 • Κατά τη χρήση του προϊόντος (σε έναν ή περισσότερους κύκλους χρήσης εάν το προϊόν επαναχρησιμοποιείται) ή
 • Δημιουργία αξίας μετά τη χρήση του προϊόντος (με ανάκτηση υλικών για μελλοντικούς σκοπούς).

Η θέση αυτών των επιχειρηματικών μοντέλων σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος έχει επίσης συνέπειες στη δυναμική της αξίας.

 • Κατά τη φάση πριν από τη χρήση και κατά τη χρήση, τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στοχεύουν κυρίως στη διατήρηση της αξίας: στη φάση πριν από τη χρήση, σχεδιάζοντας προϊόντα ή προϊόντα μακράς διαρκείας στα οποία τα υλικά μπορούν εύκολα να ανακτηθούν και να επανεπεξεργαστούν για μελλοντική χρήση. Στη φάση χρήσης προσφέροντας υπηρεσίες που στοχεύουν στην παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.
 • Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί επίσης να επικεντρωθούν σε στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αξίας, μεγιστοποιώντας τη χρήση του προϊόντος (δηλαδή μέσω πρακτικών κοινής χρήσης).
 • Τέλος, κατά τη φάση μετά τη χρήση, τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ενδέχεται να επικεντρωθούν στην ανάκτηση της αξίας – δηλαδή αναπτύσσει λειτουργίες για την αναίρεση της αχρήστευσης.
 1. Αρχές κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας διαφέρουν από τις γραμμικές αρχές.

Χαρακτηριστικά ροής πόρων

Γραμμική οικονομία

Κυκλική Οικονομία

Τύπος πόρου

Πεπερασμένοι πόροι

Ανανεώσιμες πηγές  🡺 Αναγέννηση βρόχου

Ένταση πόρων

Έντονος πόρος

Αποδοτική χρήση πόρων  🡺  Στενός βρόχος

Ταχύτητα κυκλοφορίας

Γρήγορη ταχύτητα

Αργή ταχύτητα  🡺  Αργός βρόχος

Ένταση χρήσης

Χαμηλή ένταση

Υψηλή ένταση  🡺 Εντατικός βρόχος

Ένταση άυλου πόρου

Υλικός

Άυλος  🡺 Βρόχος αποϋλοποίησης

Κατεύθυνση

Ενιαίος κύκλος ζωής

Πολλαπλοί κύκλοι ζωής  🡺 Διαδοχικός βρόχος

Direzione

Γραμμικός

Κυκλικό  🡺  Κλειστός βρόχος

Source: Mouazan, E. (2019).

Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι διαφορετικές:

 • Αναγέννηση βρόχων: Η χρήση βιολογικών, βιοαποικοδομήσιμων, λιπασματοποιήσιμων ή ανανεώσιμων πόρων για την αναγέννηση φυσικών κεφαλαίων.
 • Περιορισμένοι βρόχοι ροής πόρων: Στοχεύει στη χρήση λιγότερων πόρων ανά προϊόν.
 • Επιβράδυνση των βρόχων πόρων: Μέσω του σχεδιασμού των αγαθών μεγάλης διάρκειας και της επέκτασης της διάρκειας ζωής του προϊόντος (δηλαδή, βρόχοι υπηρεσιών για την παράταση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος, για παράδειγμα μέσω επισκευής, ανακατασκευής), η περίοδος χρήσης των προϊόντων παρατείνεται ή / και εντείνεται, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής των πόρων.
 • Εντατικοποίηση βρόχων: Στρατηγικές που οδηγούν σε μια πιο έντονη φάση χρήσης.
 • Αποϋλοποίηση βρόχων: Η αντικατάσταση της χρησιμότητας προϊόντων από λύσεις υπηρεσιών και λογισμικού.
 • Διαδοχικός βρόχος: Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πόρων χρησιμοποιώντας βιομάζα σε προϊόντα που δημιουργούν την πιο οικονομική αξία.
 • Κλείσιμο βρόχων πόρων: Μέσω της ανακύκλωσης, ο βρόχος μεταξύ της μετά τη χρήση και της παραγωγής είναι κλειστός, με αποτέλεσμα μια κυκλική ροή πόρων για πολλές ζωές.