Θέμα 1 Έντυπα δικτύωσης για τις ΜΜΕ του τουρισμού

Ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο, η τουριστική βιομηχανία συνδέει διάφορους ενδιαφερόμενους, όπως τουριστικές επιχειρήσεις, τουρίστες, εθνικά γραφεία τουρισμού, παρόχους υποδομών και άλλους τύπους υποστηρικτικών οργανισμών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Το τελικό τουριστικό προϊόν είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από διάφορα συμπληρωματικά και ανταγωνιστικά ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η τουριστική βιομηχανία είναι ένα πολύπλοκο περιβάλλον στο οποίο η δικτύωση μεταξύ διαφορετικών συνεργατών φαίνεται απαραίτητη για την παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων και την καλύτερη εξυπηρέτηση στον τελικό χρήστη. Η ανάγκη δημιουργίας δικτύων στενών συνεργατικών σχέσεων φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονη στον τουρισμό σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι ως επί το πλείστον μικροί και μικρομεσαίοι οργανισμοί, κατακερματισμένοι σε μια γεωγραφική περιοχή.

Η δικτύωση μπορεί να οριστεί ως εκείνες οι δραστηριότητες στις οποίες οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ δημιουργούν και διαχειρίζονται προσωπικές σχέσεις με άτομα και οργανισμούς στο περιβάλλον τους. Τα δίκτυα είναι πρότυπα σχέσεων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, επιχειρήσεων και ακόμη και των ανταγωνιστών τους. Σε γενικές γραμμές, ποικίλες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, όπως η συνεργασία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές.

Τα δίκτυα περιλαμβάνουν δέσμευση των μελών του δικτύου σε ένα σύνολο κοινών στόχων και, πιθανώς, την ανταλλαγή παγκόσμιων προβολών. Μπορούν να είναι προσωρινά ή μόνιμα ανάλογα με τους στόχους της συνεργασίας.

Οι σχηματισμοί δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν από υπάρχουσες κοινοπραξίες συμπλέγματος σε χαλαρά συνδεδεμένα επιχειρηματικά συστήματα, διαδικτυακά δίκτυα ή αναδυόμενα λαϊκά οικονομικά κινήματα. Υπάρχουν διάφορες φόρμες δικτύωσης που μπορεί να προκύψουν για τη βελτιστοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Γεωγραφικά, μπορούμε να ορίσουμε τοπικά τουριστικά δίκτυα, ευρωπαϊκά τουριστικά δίκτυα και διεθνή τουριστικά δίκτυα.

Καθώς η παγκοσμιοποίηση επέφερε αυξημένη πίεση στις τουριστικές ΜΜΕ για να είναι ανταγωνιστικές, η συγκέντρωση πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα μέσω μικρών καινοτόμων βημάτων, συνέργιας και συνεργασίας. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στη χρήση θεωριών δικτύωσης, ομαδοποίησης και συσσώρευσης για να εξηγηθεί ο ρόλος του τουρισμού στην επιρροή της τοπικής ανάπτυξης και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι κύριοι εταίροι για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη είναι η βιομηχανία, η τοπική αρχή και το τοπικό περιβάλλον υποδοχής. Στην τουριστική βιομηχανία, οι πιθανοί συνεργάτες μπορούν να είναι αξιοθέατα, καταλύματα, εστιατόρια, ταξιδιωτικοί πράκτορες, καταστήματα και τουριστικοί σύλλογοι. Το τοπικό περιβάλλον υποδοχής μπορεί να είναι παράγοντες όπως οι κάτοικοι, οι κοινοτικές ομάδες, οι τοπικοί οργανισμοί, οι ενώσεις και οι υποστηρικτές του περιβάλλοντος. Η ομάδα αρχών εκπροσωπεί όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

  • Ένα παράδειγμα τοπικών δικτύων είναι οι τουριστικοί προορισμοί. Οι τουριστικοί προορισμοί μπορεί να θεωρηθούν ως δίκτυα συνδεδεμένων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν «συνεργάτες» των προορισμών. Επειδή ο τουρίστας αντιλαμβάνεται τον προορισμό ως ολοκληρωμένη οντότητα, η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού είναι μια πολύ περίπλοκη εργασία.
  • Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Cluster. Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι συγκεντρωμένες σε μία γεωγραφική περιοχή και έχουν στόχο να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται στην αλυσίδα αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική του μορφή, το τουριστικό Cluster είναι μια εθελοντική συνεργασία επιχειρήσεων και οργανισμών που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής, που δημιουργήθηκε για την επίτευξη κοινών στόχων.

Το Enterprise Europe Network είναι μια βασική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τις μικρές εταιρείες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Ο Τομέας Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένας τομέας που διοργανώνει εκδηλώσεις για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνάψουν συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας ή συνεργασίας με άλλες εταιρείες του τομέα τους.

Το δίκτυο EDEN αποτελείται από τους νικητές και τους επιλαχόντες των βραβείων EDEN European Destinations of Excellence. Το δίκτυο είναι μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον αειφόρο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την προώθηση της επαφής μεταξύ βραβευμένων προορισμών. Το δίκτυο στοχεύει να ενθαρρύνει άλλους προορισμούς να υιοθετήσουν μοντέλα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Με περισσότερους από 350 προορισμούς EDEN από 27 ευρωπαϊκές χώρες ως μέλη, το δίκτυο EDEN είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN) είναι ένα δίκτυο Ανάπτυξης και Προώθησης Πολιτιστικού Τουρισμού. Τα μέλη του ECTN είναι προορισμοί, αρχές, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Το ECTN στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των μελών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και στη στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, δίκτυα και δημόσια ιδρύματα παγκοσμίως.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) είναι ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός στον τομέα του τουρισμού. Το UNWTO δημιουργεί γνώσεις στην αγορά, προωθεί ανταγωνιστικές και βιώσιμες τουριστικές πολιτικές και μέσα, ενθαρρύνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση του τουρισμού και εργάζεται για να κάνει τον τουρισμό ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης μέσω έργων τεχνικής βοήθειας σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ιδιότητα μέλους του UNWTO περιλαμβάνει 158 χώρες, 6 συνδεδεμένα μέλη και πάνω από 500 συνδεδεμένα μέλη που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικούς συλλόγους και τοπικές τουριστικές αρχές.

Η Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ αναλύει και παρακολουθεί πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εσωτερικού και του διεθνούς τουρισμού. Η Επιτροπή παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συγκεκριμένη ανάλυση των βασικών προκλήσεων και των πολιτικών απαντήσεων που θα διαμορφώσουν τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια. Η επιτροπή προωθεί ενεργά μια ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση που συνδέει τον τουρισμό με πολιτικές όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, οι μεταφορές, το εμπόριο, η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η απασχόληση, η καινοτομία, η πράσινη ανάπτυξη, οι ΜΜΕ τοπικής ανάπτυξης και η επιχειρηματικότητα.