Σχετικά

CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό είναι ένα πρότζεκτ COSME με διάρκεια από το Σεπτέμβριο 2020 μέχρι το Σεπτέμβριο 2023.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και εδικά αυτές του τουριστικού τομέα, έρχονται αντιμέτωπες σιγά-σιγά με τις προκλήσεις της μετάβασης από ένα γραμμικό σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και, δεδομένου του μεγέθους τους, συνήθως δεν έχουν τους πόρους και τις δεξιότητες για να να την αντιμετωπίσουν με τα κατάλληλα εργαλεία και τρόπους.

Τα τουριστικά συστήματα είναι συστήματα που κερδοφορούν από μια αφομοιωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και προώθησης. Το CEnTOUR στοχεύει στη στήριξη των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και υλοποίηση κυκλικών επιχειρήσεων (όσον αφορά μεταφορά γνώσεων, δεξιότητες, καινοτομία, πιστοποιήσεις) σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη.

Στόχοι

Να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποστήριξης για τις ΜΜΕ, το οποίο να τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους (επίσης σε όρους τοπικής διακυβέρνησης) για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, αυξάνοντας την ικανότητά τους να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που ακολουθούν, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Να βοηθήσουν τις συμμετέχουσες ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν λύσεις για κυκλικά μοντέλα, και κυρίως να ενθαρρύνουν την ιδεοθύελλα και καινοτόμες λύσεις μέσω σχεδιαστικής σκέψης, δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής και διατομεακής συνεργασίας.

Να δημιουργήσει ένα δίκτυο ιδρυμάτων που να μπορούν να συνεργαστούν σε προγράμματα στήριξης της κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα.

Να προωθήσει την ανταλλαγή πρακτικών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΕΕ εντός ενός δικτύου κυκλικής οικονομίας των ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού πλαισίου για την περαιτέρω αναπαραγωγή του συστήματος στήριξης των ΜΜΕ πέραν αυτών του πρότζεκτ.

Παραδοτέα

Δέσμη Εργασίας 1 (ΔΕ1)

Ανάπτυξη πλαισίου για την κυκλική οικονομία για την ανάπτυξη ικανοτήτων ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα

Δέσμη Εργασίας 2 (ΔΕ2)

Ανάπτυξη ικανοτήτων σε 68 ΜΜΕ που υποστηρίζονται οικονομικά από το έργο

Δέσμη Εργασίας 3 (ΔΕ3)

Επιτάχυνση: ιδεασμός, απορρόφηση και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων που υιοθετήθηκαν από ΜΜΕ με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων στον τομέα των τροφίμων, την προσφορά προϊόντων χωρίς πλαστικό και την επανεξέταση της συσκευασίας, καθώς και τη συνεργατική κατανάλωση

Δέσμη Εργασίας 4 (ΔΕ4)

Υλοποίηση, αξιολόγηση και προσαρμογή για να εκτελέσουν πιλοτική δοκιμή οι ΜΜΕ σχετικά με την συμμόρφωσή τους όσον αφορά την πιστοποίηση, τον τρόπο ορισμού των αλυσίδων εφοδιασμού τους και σχετικών συμφωνιών και την προσαρμογή διαδικασιών και προϊόντων

Δέσμη Εργασίας 5 (ΔΕ5)

Διαχείριση και ποιότητα τόσο του έργου όσο και της αποτελεσματικής συμμετοχής των 68 ΜΜΕ που διανέμονται στις 5 χώρες / περιοχές εστίασης

Δέσμη Εργασίας 6 (ΔΕ6)

Επικοινωνία και διάδοση του έργου πέρα ​​από την ομάδα-στόχο

Ομάδες-Στόχοι

  • 68 ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού κατανεμημένες μεταξύ των 5 χωρών / περιοχών εστίασης στην Ιταλία (18), την Ισπανία (14), τη Μολδαβία (12), τη Βόρεια Μακεδονία (12) και την Ελλάδα (12)

  • Περιφερειακές αρχές και τομεακές οργανώσεις, που σχετίζονται με τα μέλη της Κοινοπραξίας

  • Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων που συμμετέχουν στην υποστήριξη της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο