Πρόσκληση

Πρόσκληση για επιλογή ΜΜΕ του Τομέα Τουρισμού

List of admitted SMEs

Ανακοίνωση για τις ΜΜΕ του Τουριστικού Τομέα

Περίληψη Πρόσκλησης

Αναλυτική πρόσκληση για επιλογή ΜΜΕ του τουριστικού τομέα

Παράρτημα Ι - Έντυπο αίτησης

Παράρτημα II - Ερωτηματολόγιο πριν από την αξιολόγηση

Παράρτημα III - Συμφωνητικό Συνεργασίας

Παράρτημα IV - Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού